2000-2011 YILLARINA AİT

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP)

TARAFINDAN DESTEKLENİP SONUÇLANAN

ARAŞTIRMA ve TEZ PROJELERİ

 

PROJE NO

PROJENİN ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

2000/001

Farklı  Asitler Ve Er; Cr; YSGG Lazer Sistemi İle Pürüzlendirilen Diş Yüzeylerine Porselen Laminate  Vneerlerin  Bağlantılarının  Karşılaştırılması.

Doç. Dr. Filiz AYKENT

2000/002

Selçuk Üniversitesindeki Akademik Personelin Rekreasyon Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Y.Doç. Dr. Burhan ÇUMRALIGİL

2000/003

Bireysel Ve Takım Sporlarında Yer Alan Sporcuların Doping Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Turgut KAPLAN

2000/004

Kritik Güç İle Maksimal Oksijen Tüketimi Anaerobik Eşik Arasındaki İlişkiler

Doç. Dr. Hakkı GÖKBEL

2000/005

Sigara Kullanımının Periodontisli Hastalarda Dişeti Oluğu Sıvısı Il-6 Ve Tnf –A Düzeylerine Ve Alkalen Fosfataz Enzim Aktivitesinin Etkileri

Yrd. Doç. Dr. İsmet DURAN

2000/006

Tip Diabetik Periodontitisli Bireylerde Periodontal Terapinin, Klinik Bulgular Ve Dişeti Oluğu Il-1b Ve Tnf-A Düzeylerine Etkisi

Doç. Dr. Mihtikar GÜRSEL

2000/007

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Sınıf I Ve II Doku Uyuşum Antijenlerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Ahmet ARSLAN

2000/008

Genç Kız Ve Erkeklerde Kalsiyum Düzeyi Ve Kemik Yoğunluğunun  Beslenme Durumları İle İlişkisinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Ümit GÜRBÜZ

2000/009

Sığırlarda Kan Üre-Nitrojen Düzeyinin Gebelik Oranık Üzerine Etkisinin Araştırılması

Doç. Dr. Mehmet GÜLER

2000/010

Temporomandibular Eklem Disfonksiyonlarının Transcranial Radiografi Ve Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Faruk AKGÜNLÜ

2000/011

Arş. Görv. Tükenmişlik Düzeyi İle Yalnızlık Düzeyi Ve Yaşam Duyumu Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Ömer ÜRE

2000/012

Siyasi Düşünce Tarihimizde Batıcı Bir Aydın Olarak Celal Nuri (İleri)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEN

2000/013

Knidos Kapkrio Kazı Alanı

Prof. Dr. Christina ÖZĞAN

2000/016

Farklı Yapıdaki Oligokailks (4) Aren Türevlerinin Sentezi Ve Faz Transfer Reaksiyonlarının İncelenmesi

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

2000/017

Schiff Baz Sentezleri Ve Metal Komplekslerinin İncelenmesi

Doç. Dr. İsmet UÇAN

2000/019

Yukarıkaracahisar Köyü (Banaz-Uşak) Yöresi Ofiyolitlerinde Platin Grubu Metallerin Dağılımı

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer KARADAĞ

2000/020

Hasar Görmüş Betonarme Kirişlerin Epoksi İle Çelik Levha Yapıştırılarak Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir İnceleme

Doç. Dr. Yaşar KALTAKÇI

2000/021

Konya Yöresinde Değişik Havuç Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Verim Ve Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Mustafa PAKSOY

2000/022

Çumra’daki Bazı Arazi Toplulaştırma Projelerinde Toprak Tuzluluğundan Kaynaklanan Arazi Değerlendirme Sorunları

Prof. Dr. Mehmet KARA

2000/023

Yerli Tip Harman Makinasında Aspiratör Kanat Açılarının Ayırma Performansına Etkisinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Fikret DEMİR

2000/024

Spektrofotometrik Metotla Bazı Semikarbazit Ve Tiyosemikarbazit Türevlerinin Geçiş Metal Komlekslerinin Termodinamik Çalışması

Öğr. Görv. Dr. Sabri ALPAYDIN

2000/025

Bazı Enzimlerin Substrat, Aktivatör Ve İnhibitörleri İle Kinetik Parametrelerin İn Tayini

Prof. Dr. Salih YILDIZ

2000/026

Balabolu (Adrassus) Çevresi Yüzey Araştırması

Prof. Dr. Levent ZOROĞLU

2000/028

Gevne Vadisinde (Hadim-Konya) Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Araştırmalar

Yrd.  Doç. Dr. Gıyasettin KAŞIK

2000/029

Suillis Luteus (L. ) S. F.  Gray Ve Morc-Hella Conica (Pers. ) Boudier Makrofunguslarının Antimikrobiyal Aktiviteleri

Yrd. Doç. Dr. Rüstem DUMAN

2000/031

Bazı Kimyasal İnsektisitlerin (Galleria Mellopnella            ( Lepidoptera : Pyralidae) Lavvalarına Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Sadettin ÜNSAL

2000/034

Değişik Tahıl Katkıları Ve Fitaz Enzimi İlavesiyle Besin Değeri Ve Dayanma Süresi Yüksek Yoğurt Üretimi Üzerine Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYAR

2000/036

Başlatma Ve Büyütme Rasyonları Enerji Ve Protein Seviyelerinin Kapalı Şartlar Altında Yetiştirilen Etlik Kınalı Kekliklerin Perf. Karkas Kar. Ve Baz. Kan. Par. Etk.

Prof. Dr. Oktay YAZGAN

2000/037

Farklı Seviyelerde Çinko İçeren Rasyolara Fitaz İlavesinin Etlik Piliçlerde Perfonmans, Karkas Özellikleri Kemik Miner Alizyonu, Karaciğer Plazma Çinko Kon. Etk.

Doç. Dr. Yılmaz BAHTİYARCA

2000/038

Konya Ekolojik Şartlarında Aspir (Carthamus Tinctorius L. )De Azotlu Gübre Dozlarının Verim Verim Unsurları Ve Kalite Üzerine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Özden ÖZTÜRK

2000/040

Bazı Tıbbi Bitkilerde (Yakı Otu Ve İzmir Kekiği) Doku Kültür Uygulamaları Ve Genetik Manipulasyon Çalışmaları

Doç. Dr. Mehmet BABAOĞLU

2000/041

 Manyetik Alanların NA/K-Atpa Enzim Aktivitesi,MDA Ve GSH Düzeylerine Etkisinin Araştırılması

Doç. Dr. Mehmet GÜRBİLEK

2000/042

Kreatin Kullanımının Tekrarlayan Wingate Testlerindeki  Güç  Çıktıları Üzerine Etkisi

Uzman Dr. Nilsen OKUDAN

2000/044

Mesane Tümörlerinde Kromozomal Anomalilerin Floresans İn Situ Hibridizasyon Metodu İle İncelenmesi

Prof. Dr. Mehmet KILIÇ

2000/045

Elektromanyetik Alanın vasküler sisteme etkileri

Prof.Dr. Orhan DEMİR

2000/047

Süper Ovulasyon Over Kanserinin Gelişmesine Neden Olabilirmi

Yrd. Doç. Dr. Çetin ÇELİK

2000/048

Kardiopulmoner Bypass Sırasında Oluşan Pulmoner Hasarın Önlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Ufuk ÖZERGİN

2000/049

Xvı.  Yüzyıl Anadolu- Osmanlı Kentlerinde Çıkmaz Sokak Olgusunun Kökenleri Üzerine Bir Araştırma

Yrd.  Doç. Dr. Rahmi ERDEM

2000/050

Çamardı Çevresinde Niğde Masifi Ve Örtü Birimlerinin Mesoskopik Teknotik Özellikleri

Yrd. Doç. Dr. Yaşar EREN

2000/051

Kalanders (Aydıncık) Tarihi Kazı Alanlarının Jeodezik Ve Fotogrametrik Alımı Ve Restorasyon Çalışmalarına Altlık Hazırlanması

Yrd. Doç. Dr. Gülgün ÖZKAN

2000/053

Güneş Enerjisi Kaynaklı Ejektörlü Soğutma  Sistemi Tasarımı Ve İmalatı

Yrd.  Doç.  Dr.  Rafet YAPICI

2000/054

Ereğli (Konya) Doğusundaki Karasal Neojen Çökellerin Sedimantolojisi

Yrd. Doç. Dr. A. Müjdat ÖZKAN

2000/055

Konya Ovusı Kuzeyinin Jeoloji Ve Hidrojeoloji İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr Güler GÖÇMEZ

2000/056

Yumurtaya Verilen Aflatoksin B1 İn Etçi Piliçlerin Solunum Ve Sindirim Sistemlerinin Lenfoid Dokuları Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. İlhami ÇELİK

2000/057

Konya Bölgesi Sütçü İneklerlinde Enzootik Bovine Löykozis (Ebl)Enfeksiyonunun Ağar-Gel Presipitasyon Ve Elisa İle Serolojik Olarak Arştırılması

Prof. Dr. Feridun ÖZTÜRK

2000/058

Farklı Muamelelere Tabi Tutulan Beyaz Lüpenlerin Bıldırcınlarda Büyüme Performansı Üzerine Etkisi

Doç. Dr. Erdoğan ŞEKER

2000/059

Enrofloksasinin Biyokimyasal Ve Hematolojik Yan Etkilerinin Araştırılması

Doç. Dr. a. Levent BAŞ

2000/060

Koyunlarda Maedi-Visna Virus Enfeksiyonu Üzerine Serolojik Araştırma

Doç. Dr. Sibel YAVRU

2000/061

Ankara Keçilerinin Genetik Yapılarının Elektroforetik Yöntemler Kullanılarak Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Vahdettin ALTUNOK

2000/062

Zorlamalı Tüy Dökümü Kaya Kekliklerinin (A. Graeca) Verim Özellikleri Etkisi

Doç. Dr. Orhan ÇETİN

2000/065

Farklı Oranlarda İnek Sütü İlavesinin Koyun Yoğurdunun Bazı Kalite Niteliklerine Etkisi

Dr. Gürkan UÇAR

2000/066

Türkiye’nin İlk Türk Fotoğrafçısı  Hasan Behçet

Yrd. Doç. Dr. Aytekin CAN

2000/068

Konya İlinde Anasınıfına Giden Zihinsel Özürlü Çocukların Belirlenmesi Ve Bunlara İlişkin Öğretmen Tutumlarının Saptanması

Yrd. Doç. Dr. Nurten SARGIN

2000/069

Mesleki Eğitim Fakültesinde Bulunan El Sanatı Ürünlerinin Envanterlenmesi

Prof. Dr. Filiz GÜNDÜZ

2000/070

Periapikal Lezyon Eksudanına ILI-Beta Ve TNF-Alfa Düzeylerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Hanife ATAOĞLU

2000/071

Periodontitis Tedavisinde Dönüşümlü Uygulanan Diklofenak Potasyumun Diş Eti Oluğu Sıvısı Prostaglandin E2 Düzeyi Ve Klinik Parametrelere Etkisi

Yrd. Doç. Dr. N. Özlem ALPTEKİN

2000/072

3.  Molar  Dişlerin Cerrahisinden Sonra Uygulanan Yönlendirilmiş  Doku Rejenerasyonu Ve Cam Esaslı Alloplastik Kemik Greft Materyalinin Etkinliğinin Kl. Ve Rad. Ol.

Yrd. Doç. Dr. Ercan DURMUŞ

2000/074

Horoz Granadiyoritlerinin Jeokimyası

Yrd. Doç. Dr. Kerim KOÇAK

2000/075

Maşatdağı (Alanya_Antalya) Boksitlerinin Jeokimyasal İncelenmesi

Prof. Dr. Sedat TEMUR

2000/076

Çatmakaya (Seydişehir-Konya) Boksit Yataklarının Jeolojik Ve Jeokimyasal İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer KARADAĞ

2000/077

Otomotiv Eğitimde Bilgisayar Destekli İnternet Erişimli İnteraktif Eğitim Ve Tanıtım CD’si Tasarımı

Yrd. Doç. Dr. Saim KOÇAK

2001/001

Genç Erkek Türk Milli Judo Takımının (16-19 Yaş Bazı Anropometrik Özelliklerinin Ölçümü  Ve Somatotiplerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan AKKUŞ

2001/002

Er,Cr Ysgg Lazerinin  Endodontik Dezenfeksiyonda Ve Kök Kanal Duvarının Hazırlanmasında Etkinliğinin İncelenmesi

Prof. Dr. Füsun ÖZER

2001/003

Echinococcus Granulosus in vitro çoğalma özellikleri ve protoskolekdlerdeki aktin gen ifadesi ile aktin gen çok yapılılığının (polimorfizm) araştırılması

Yrd. Doç. Dr. A. Bülent TURHAN

2001/005

Dişeti Çekilmesi Tedavisinde Çift Lateral Köprü Flebi İle Yönlendirilmiş Döku Rejenerasyonu Tekniği Kombinasyonunun Etkinliğinin Klinik Değerlendirilmesi

Doç. Dr. İsmet DURAN

2001/006

Boğalarda Bovine Herpesvirus Tip-1 (Bhv-1) Enfeksiyonunun Enzyme Linked Immunosorbent Assay (Elisa), Polymerase Chain Reaction(PCR) Ve Virus İzolasyonu (VI) Metotları İle Karşılaştırmalı Teşhisi  Ve Seroepidemiyolojisi

Doç. Dr. Sibel YAVRU

2001/007

Konya Yöresinde Culicoides (Diptera : Ceratopogonidae ) Türlerinin Üreme Yerleri Üzerine Araştırmalar

Prof. Dr. Bilal DİK

2001/008

Mandalarda Başın Venöz Drenajı Üzerinde Makroanatomik Ve Subgross Araştırmalar

Prof. Dr. Sadettin TIPIRDAMAZ

2001/009

17-20 Yaş Arasındaki Güreşçilerde Ve Gönüllü Sedanterlerdeki Osteoblastik Aktivite Gelişmesinin Karşılaştırılması

Doç. Dr. Taner ZİYLAN

2001/010

Köpeklerde Osefageal Ve Gastrik Lezyonların Endoskopik Muayenesi

Prof. Dr. Veysi ASLAN

2001/011

Serum Lipid Düzeyleri İle Periodontal Hastalık Ve Dişeti Oluğu Sıvısı Sitokin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Mihtikar GÜRSEL

2001/012

Rezin-Dentin Bağlanma Dayanımında Ve Hibrit Tabakada Zamana Bağlı Oluşabilecek Değişikliklerin İn Vivo/İn Vitro İncelenmesi (Sem,Tem Ve Microtensile Bond Çalışması)

Doç. Dr. Sema BELLİ

2001/013

Farklı Konumlarda Yerleştirilen Distratörler Aktive Edildiklerinde Oluşturdukları Streslerin FEM İle Değerlendirilmesi

Doç. Dr. M. Necip MUTLU

2001/014

Mandibular Ortahat Distraksiyon Osteogenezesinin Dentofasial Yapılar Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Haluk İŞERİ

2001/014

Mandibuler Orta Hat Distraksiyon Osteogenezisinin Dentofasiyal Yapılar Üzerine Etkileri

Prof. Dr. Haluk İŞERİ

2001/015

Kemik İçi Vida Destekli Molar Distalizasyonu

Doç. Dr. Ali İhya KARAMAN

2001/016

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarında Okuyan Ve Halen Aktif Spor Yapan Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Mustafa NİZAMLIOĞLU

2001/018

Türkiye’de Spor Yazarlığı Ve Futbol Kamuoyu Üzerine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Ali Niyazi İNAL

2001/019

Bireysel Ve Takım Sporlarında Yer Alan Sporcuların Müsabaka Öncesi Ve Sonrası Durumluk Ve Sürekli Kaygılarının Karşılaştırılması

Doç. Dr. Ramazan ARI

2001/020

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SANİOĞLU

2001/021

Sınıf 11 Bölüm 1 Maloklüzyonlu Olğularda Maksillatör *Headgear Konbinasyonu nun Dentoalveolar ve İskeletsel Yapılar Üzerine Araştırılması

Prof. Dr. Ali İhya KARAMAN

2001/022

Genç Erişkinler, Çocuklar Ve Ailelerinin Malokluzyonlara Bakış Açılarının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Haluk İŞERİ

2001/023

Adölesan Gebelerinin Özbakım Gücünün İncelenmesi

Doç. Dr. Ümran DEMİR

2001/024

Osteoporotik Kemik Trabekül Bulgularının Radyografik, Dijital Analiz Ve Kemik Mineral Densite Yöntemleriyle Karşılaştırılması

Doç. Dr. Faruk AKGÜNLÜ

2001/025

İmplant Üstü Kron Tasarımlarında Farklı Materyallerin Stres Dağılımına Etkisinin Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi İle İncelenmesi

Doç. Dr. Gürcan ESKİTAŞCIOĞLU

2001/026

Sıvı Membranlarda Makrosiklik Bileşikler Kullanılarak Bazı Katyonların Transport Özelliklerinin İncelenmesi

Doç. Dr. Mustafa ERSÖZ

2001/027

Genel Liselerde Okutulan Trigonometri Konularının Öğretiminde Öğrencilerin Yanılgıları Yanlışları Ve Trigonometri Konularına Karşı Öğr.  Tutumları Üzerine Arş.

Prof. Dr. Hasan ŞENAY

2001/028

Bant Pencereli Dolgu Duvarlı Çelik Çerçevelerin Tersinir-Tekrarlanır Yükler Altındaki Davranışının İncelenmesi

Prof. Dr. M. Yaşar KALTAKÇI

2001/029

Bis (Fenilglioksim) Eterleri (O,S) Ve Bazı Metal Komplekslerin Sentezi

Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ

2001/030

Tereftalaldoksimin Bazı Kompleksleri Ve Polimerlerinin Sentezi

Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ

2001/031

Makrosiklik Glioksim Eterler İle Komplekslerinin Sentezi Ve Bazı Özelliklerinin Sentezi Ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Emine ÖZCAN

2001/032

Dijital Eğitim Seti

Doç. Dr. Şirzat KAHRAMANLI

2001/033

İyon Seçici Makrosiklik Bileşiklerinin Sentezi Ve Bu Bileşiklerin Ekstraksiyon (Sıvı-Sıvı, Katı-Sıvı) İşlemlerinde Kullanılması

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

2001/034

İmidazol Türevi İlaçlarda Etken Madde Tayini İçin Spektrooflorimetrik Yöntem  Geliştirilmesi

Prof. Dr. Esma KILIÇ

2001/035

Renk Uzayları Ve Dönüşüm Algoritmaları

Prof. Dr. Mehmet YERCİ

2001/036

Uzaktan Kumandalı Otopark Girişi Bariyeri

Doç. Dr. Şirzat KAHRAMANLI

2001/037

Bazı Alifatik Ve Aromatik Aldehitlerin Alanin İle Schiff Bazların Sentezi Ve Bunların Metal Komplekslerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Ersin GÜLER

2001/037

Bazı alifatik ve Aromatik aldehitlerin alanin ile schiff bazların sentezi ve bunların metal komplekslerinin incelenmesi

Y. Doç. Dr. Ersin GÜLER

2001/038

Donnan Dializ Metodu İle İyon Değiştirici Membranlarla Florr Giderilmesi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KARA

2001/039

Beypazarı’ndaki Türk Devri Mimari Eserleri

Doç. Dr. Remzi DURAN

2001/041

Asemptomatik Vajinitli Gebe Kadınlarda Listeria Monocytogenes’in İzolasyonu

Doç. Dr. Mahmut BAYKAM

2001/042

İnsanlarda Kist Hidatikle İnfekte Olgularda Uygulanan Albendazol Tedavisine Bağlı Olarak Serum Igg, Igm, Ve Ige Düzeyleri Tayini

Prof.  Dr.  Kemal ÖDEV

2001/043

S. Ü. Kadrolu Elemanlarında Sağlık Taraması (Anti Hcv,Anti Hıv,Hbv,Vdrl) Ve Gönüllü Donör Kazandırımı

Doç. Dr. M. İ. Sefa KAPICIOĞLU

2001/044

Dengeli Taranslokasyon Taşıyan Bireylerin Spermlerinde Segregasyon Ürünlerinin Tespiti Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇORA

2001/047

Bening Tiroid Hastalıklarında Ve Tiroid Kanserinde Radyoaktif 131 Tedavisinde Mikronükleus Oluşumuna Etkisi

Yrd. Doç. Dr. A. Bülent TURHAN

2001/049

Holstein Irkı Sığırlarda Başın Yüslek Ve Derin Venaları Üzerinde Makroanatik Araştırmalar

Doç. Dr. Hakan YALÇIN

2001/050

Tilmikosinin Kalp Kası Antioksidan Enzim Aktiviteleri Ve Bazı Kan Elektrolit Düzeylerine Etkisinin Araştırılması

Arş. Görv. Dr. Enver YAZAR

2001/051

Köpeklerde Cısterna Chylı Ve Ductus Thoracıcus Üzerinde Anatomik Çalışmalar

Doç. Dr. Emrullah EKEN

2001/052

Lipozomal Enrofloksasinin Perifer Kan Monositlerinde Hücre Düzeylerinin Belirlenmesi

Doç. Dr. A. Levent BAŞ

2001/053

Tilmikosinin Hematolojik Ve Biyokimyasal Yan Etkilerinin Araştırılması

Doç. Dr. Muammer ELMAS

2001/054

Kontrast Maddelerin Kanın Pıhtılaşması Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Prof. Dr. Celal İZCİ

2001/055

Konya İli Selçuklu İlçesi Hanehalkının Süt Ve Süt Mamülleri Tüketim Ve Harcama Esneklikleri

Doç. Dr. Cennet OĞUZ

2001/056

Azot İhtiva Eden Ve İyon –Çifti Oluşturan Bazı Farmastik Maddelerin Spektrofotometrik Metod İle Tayini

Doç. Dr. Erdal ÖZKAN

2001/057

Konvansiyonel Ve Plazma Işığı İle Yapılan Polimerizasyonların Braketlerin Tutuculuğu Üzerine Olan Etkisi

Doç. Dr. Ali İhya KARAMAN

2001/058

Temporomandibular Disfonksiyonlu Hastalarda Serotonin Transporter Gen Reseptörünün Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. M. Necip MUTLU

2001/059

Konya Bölgesinde Yetiştirilen Kaya Kekliklerinde (Allectorıs Gracea) Bazı Hematolojik Parametreler

Doç. Dr. Tufan KEÇECİ

2001/060

Fransız Beyazı (Anser Anser Domesticus) Irkı Kazların Harder Bezi Üzerinde Histolojik Ve Histokimyasal Çalışmalar

Arş. Gör. Dr. Murat BOYDAK

2001/061

Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Farklı Miktarlarda Katılan Na Ve K’un Verim Performansı Ve Dışkı  Nem Miktarı Üzerine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Tahir BALEVİ

2001/062

Hellim Peyniri Üretiminde Laktik Asit, Asetik Asit, Sitrik Asit Ve Glucono- Delta- Lakton Kullanılması

Yrd. Doç. Dr. Abdullah KELEŞ

2001/065

Bolu Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Yenen Mantarların Besin Değerleri Üzerine Araştırmalar

Prof. Dr. Ahmet AFYON

2001/066

Eskiçağ Tarihinde Orta Karadeniz Bölümünde Ekonomi Ve Ticaret

Arş. Gör. Özdemir KOÇAK

2001/069

S. Ü.  Alaeddin Keykubad Kampusü Atıksuyu Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Uygun Arıtım Projesinin Hazırlanması

Yrd.  Doç. Dr. Şükrü DURSUN

2001/070

Türk Seçmenin Temel Değerleri, Parti

Prof. Dr. Orhan GÖKÇE

2001/071

Kuluçkalık Keklik (Alectoris Graeca ) Yumurtalarının Depolanmasında Süre, Pozisyon Ve Ön Isıtmanın Kuluçka Sonuçlarına Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Cafer TEPELİ

2001/072

GAP’ın Şanlıurfa İli Sosyo-Ekonomik Coğrafyasına Etkileri

Prof. Dr. Akif AKKUŞ

2001/072

Gap’ın Şanlıurfa İli Sosyo- Ekonomik Cografyasına Etkileri

Prof. Dr. Akif AKKUŞ

2001/073

Karacadağ (Kulu-Konya) Yöresi Volkanik Kayalarının Petrografik Ve Jeokimyasal İncelenmesi

Doç. Dr. Hüseyin KURT

2001/074

Elektriksel Direnç Yöntemi Aracılığıyla Kaya Maddelerinde Süreksizliklerin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. İhsan ÖZKAN

2001/074

Elektriksel Direnç yöntemi aracılığıyla kaya maddelerinde süreksizliklerin belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. İhsan  ÖZKAN

2001/075

Kömür Stoklarındaki Kendiliğinden Yanma Olayının İncelenmesi- Garp Linyitleri İşletmesi (Gli) Örneği

Prof. Dr. Cem ŞENSÖĞÜT

2001/076

Çeşitli Organik Atıkların Tarım Topraklarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Prof. Dr. Kemal GÜR

2001/078

Yüksek Kollesterollü Rasyon Ve Fermente Süt Ürünleri İle Beslenen RAT Ların Kan Serum Kolesterol Seviyelerinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Nihat AKIN

2001/079

Ahırlı , Yalıhüyük İlçeleri İle Bozkır (Konya) İlçesinin Kuzey Bölgesinde Yetişen Makrofunguslar Üzerine Taksonomik Araştırmalar

Yrd. Doç. Dr. Celalettin ÖZTÜRK

2001/080

Denklem Öğretimindeki Yanılgıların Teşhisi Ve Alınması Gereken Tedbirler

Yrd. Doç. Dr. Hacı SULAK

2001/082

Mut İlçesinde Zeytin Ağaçlarında Bulunan Zararlı Ve Yararlı Böcek Ve Akar Türlerinin Tespiti, Önemli Türlerin Populasyon Değişimi Ve Zararları Üzerinde Araştırmalar

Prof. Dr. Özdemir ALAOĞLU

2001/084

Cauchy-Toeplitz Ve Cauchy-Hankel Matrislerinin Spektral Normları İçin Sınırlar Ve Cauchy-Toeplitz Ve Cauchy-Hankel İnterval Matrislerinin Normları

Doç. Dr. Durmuş BOZKURT

2001/084

Cauchy-toeplitz ve cauchy –hankel matrislerinin spektral normları için sınırlar ve cauchy-toeplitz ve cauchy –hankel interval matrislerinin normları

Doç. Dr. Durmuş BOZKURT

2001/085

Çelik Tel Takviyeli Polimer Kompozitlerin Kırılma Davranışı

Prof. Dr. Ahmet AVCI

2001/086

Genç Ve Yaşlı Ratların Oksidatif Strese Cevabı Ve Melatoninin Koruyucu Etkisinin Araştırılması

Prof. Dr. Mehmet SEZGİN

2001/087

Doğum Sonu Dönemde Anneler İle Ebe Ve Hemşirelerin Eğitim Öncelikleri

Doç. Dr. Ali ACAR

2001/088

Karaman İli İlköğretim Öğrencilerinin Sosyodemoğrafik Özelliklerinin Sağlığı Geliştirme Davranışlarına Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Kürşat AYDIN

2001/089

Özel Eğitim Sınıflarında Uygulanan Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Niyazi İNAL

2001/091

Sporda Psikolojik Motivasyon Faktörü Olarak Ödül Ve Cezanın Cinsiyet Ve Spora Bağlama Yaşı Değişkenine Göre İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Mehibe AKANDERE

2001/092

Türkiye Ve Gürcistan A Milli Boks Takımlarının Şeçilmiş Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Bülent FİŞEKCİOĞLU

2001/093

Halk Oyunları Eğiticileri Ve Oyuncuların Halk Oyunlarına Yönelme Nedenlerinin Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Niyazi İNAL

2001/094

Avrupa Komitelerine Üye Ülkeler İle Türkiye’nin Spor Politikalarının Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Burhan ÇUMRALIĞİL

2001/095

Horizontol Sakkadlarda Addüksiyon Ve Abdüksiyon Açısal Hızları, Başlangıç Ve Bitiş Zamanlamalarının Binoküler  Koordinasyondaki Etkileri

Prof. Dr. İlhami DEMİREL

2001/096

Tavşanlarda Endotoksin İle Oluşturulan Dissemine İntrav Asküler Koagulasyon Üzerine Vitamin E Ve  Prednisonlon’un Etkileri

Prof. Dr. Zafer DURGUN

2001/097

Türkiye’deki Bazı Koyun Irklarının Genetik Yapılarının Mikrosatellitlerle İncelenmesi

Prof. Dr. Mehmet NİZAMLIOĞLU

2001/098

Dental Porselenlerde Tekrarlanan Fırınlama İşleminin Boyutsal Stabilite Üzerine Etkisinin Dijital Fotogrametri Yöntemi İle İncelenmesi

Prof. Dr. Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU

2001/099

Süt ve Daimi Dişlerden Elde Edilen Dentin Disklerinin Hidrolik İletkenliklerinin ve Bu  Disklere Uygulanan Restoratif Sistemlerin Bağlanma Dayanımlarının Belirlenmesi

Yrd.Doç.Dr. Yağmur ŞENER

2001/100

Süt Ve Daimi Dişlerde Çürükten Etkilenmiş Ve Sağlam Dentin  Dokusuna Farklı Bonding Ajanların Bağlanma Dayanımlarının Mikro Makaslama Test Metodu İle İncelenmesi Ve Taramalı Elektron Mikroskobu İle Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Yağmur ŞENER

2001/101

Sinus- Lift Operasyonu İle Yerleştirilen İmplantlarda İki Tip Okluzal Planın Farklı Seviyelerde Oluşturdukları Fonksiyonel Streslerin Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi İle İncelenmesi

Prof. Dr. Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU

2001/102

Faklı Kök Kanal Patlarının  Apikal Sızıntısının Bilgisayarlı Sıvı  Filtrasyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi Ve Kanal Patlarının Kök Kanal Dentini İle Olan Bağlantılarının Push-Out Tekniği Ve Sem İle İncelenmesi

Doç. Dr. Abdülkadir ŞENGÜN

2001/103

Mandibuler Parafonksiyonel Aktivitesi Olan Hastalarda Msseter Kasının Ultrasonografi, Doppler Ultrasonografi Ve Elektromiyografi Teknikleri İle İncelenmesi

Doç. Dr. Faruk AKGÜNLÜ

2001/105

Sulu Çözeltilerden Bazı Ağır Metal İyonlarının İyon-Şelat Değiştirici Reçineler İle Ayrılmasında Kesikli-Sürekli İşlemler

Prof. Dr. Erol PEHLİVAN

2001/105

Sulu Çözeltilerden Bazı ağır metal iyonlarının iyon-şelat değiştirici reçinelerle ayrılmasında kesikli-sürekli işlemler

Prof. Dr. Erol pehlivan

2001/106

Heterosiklik Oksimlerin A- Epoksitlerle Alkilasyon Reaksiyonları Ve Elde Edilen Ürünlerin Mikrobiyolojik Aktivitelerinin Tayini

Yrd. Doç. Dr. Nejdet ŞEN

2001/110

İlköğretim 7. Sınıflarda Fen Bilgisi Derslerinde Kullanılan Farklı Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi

Prof. Dr. Ahmet AFYON

2001/111

Bezel ve ebeveyn ve melezlerinde bazı tarımsal öz.ve kalıtımlarının çoklu dizi analiz metoduyla belirlenmesi

Prof. Dr. Mevlüt MÜLAYİM

2001/112

Yarıiletken kuantum nokta yapıların elektronik özelliklerinin incelenmesi

Prof. Dr. Mehmet TOMAK

2001/113

Ateşyanıklığının (Erwinia Amylovora (Burr) Winslow Et Al. ) Prohexadione – Ca (Bas 125 W ) Ve Benzothiadiazole (Bıon Mx 44 Wg ) İle Savaşımı Üzerinde Araştırmalar

Prof. Dr. Salih MADEN

2001/114

Pnömatik sıravari ekim makinelarında kullanılan bazı çarpma plakalarının ekim performansına etkisi

Prof. Dr. Mustafa KONAK

2001/115

Oksimlerin Bazı Analitik Uygulamalarının İncelenmesi 

Doç. Dr. Emine özcan

2001/116

Cografi Bilgi Sistemi Oluşturulmasında Konumsal Veri  Toplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Ayhan CEYLAN

2001/117

Sayısal Harita Üretiminde Yeni Bir Yöntem (Gpssep)’ İn Uygulanabilirliğinin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Ayhan CEYLAN

2001/119

Gcd- Reciprocal Lcm Matrisinin Karakterizasyonu

Prof. Dr. Dursun TAŞÇI

2001/120

Bozkır- Çumra  Apa Barajı Ve Hadim (C4 Konya) Arasında Kalan Bölgenin Florası

Doç. Dr. Kuddusi ERTUĞRUL

2001/121

Türkiye’deki Pipistrellus Kuhlii (Kuhl,1819) Türünün Taksonomik Durumu (Mammalia:Chiroptera)

Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK

2001/122

Tahtalı Dağları Stratiomyidae familyasının faunası ve sistematiği

Doç. Dr. Abdullah HASBENLİ

2001/123

Mastitisli İneklerden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarının Plazmit Dna Ve Protein Profili Analizleri

Doç. Dr. Leyla AÇIK

2001/124

Kelenderis Roma Çağı Seramiği

Prof Dr. Levent ZOROĞLU

2001/126

Osteoporoz  Teşhisinde Kemik Alkalen Fosfataz  Ve Üriner Deoksipiridinolin’in Önemi

Prof. Dr. Mehmet GÜRBİLEK

2001/127

Tüm Kromozonların Sentromer Bölgelerine Spesifik Tekrarlayan Satetllit Dna Dizisinin Klonlanması Araştırılması

Doç. Dr. Hasan ACAR

2001/128

Hemiplejik Hastalarda Serebrovasküler Olay Sonrası Artmış Kemik Rezorbsiyonu

Yrd. Doç. Dr. Funda LEVENDOĞLU

2001/129

Ekstraokler Göz Tümörlerinde Anöploidi Sıklığının İnterfaz-Floresans İn Situ Hibridizasyon (FISH) Yöntemi İle İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI

2001/132

İnfertil Erkeklerde Sigara Kullanımının Anöplodiye Olan Etkisinin Fısh Yöntemi İle İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Ruhuşen KUTLU

2001/133

İnfertil Erkeklerde Y Kromozomu Mikrodelesyonlarının İncelenmsei

Yrd. Doç. Dr. Hatice Gül DURAKBAŞI

2001/135

Farklı Işık Kaynaklarının Ve Farklı Ortodontik Lingual Retainer Malzemelerinin Sertleşme Süresine Etkisi

Yrd.  Doç. Dr. Serdar ÜŞÜMEZ

2001/138

Yumurta Tavuğu Rasyonların Probiyotik İlavesinin Verim Performansı İle Kan Ve Yumurta Sarısı Kolestarol Düzeylerine Etkisi

Doç. Dr. Varol KURTOĞLU

2001/139

Tilmikosinin Serum Kreatin Kinaz- Mb Ve Troponin Düzeylerine Etkisinin Araştırılması

Prof Dr. Bünyamin TRAŞ

2001/140

Peripartum Sütçü Sığırlarda Karaciger Yağlanmasının Önlenmesinde Boraks’ın Etkisi

Doç. Dr. Mutlu Sevinç

2001/141

Sağlıklı Ve Diareli Buzağılarda Cryptosporidium Parvum Enfeksiyonunun Yaygınlığı

Doç. Dr. Ferda SEVİNÇ

2001/142

Kaz Etinin Pastırma Üretiminde Kullanılabilme İmkanları

Doç. Dr. Yusuf DOĞRUER

2001/143

Aminoglikozid Antibiyotiklerin Böbrek Dokusu Antioksidan Enzi Düzeylerine Etkisinin Araştırılması

Dr. Enver YAZAR

2001/145

Konya Kenti Yer Altı Suyu Kalitesinin İzlenmesinde Cbs (Cografi Bilgi Sistemleri) Uygulaması

Doç. Dr. Ali BERKAY

2001/147

Knidos Antik Kentinin Jeodezik Ve Fotoğrametrik Röleve Planların Çıkarılması

Prof. Dr. Ramazan ÖZĞAN

2001/148

Sudaki Bor Cr,(VI) Ve Cr (III) Ün Membranlar Kullanarak Uzaklaştırılması

Doç. Dr. Yunus ÇENGELOĞLU

2001/150

Konya Bölgesinde Kullanılan Yemlerde Organik Klorlu Pestisit Kalıntılarının Araştırılması

Prof.Dr. Hüseyin KARA

2001/153

Dünden Bugüne Konya 

Prof. Dr. D. Ali Dinç

2001/154

İki İzotrop Ortama Yapıştırılmış Enine İzotrop Bir Katmanda Bulunan Para Şeklindeki Bir Çatlağın Ucundaki Plastik Bölgeler

Yrd.  Doç. Dr. Mesut UYANER

2002/001

Menstuasyonun Anaerobik Güce Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SANİOĞLU

2002/002

Türkiye’deki Amatör Spor Kulüplerinin Yönetim Ve Yönetici Problemleri

Yrd. Doç. D.r Ali Niyazi İNAL

2002/003

Gökkuşağı alabalıklarının (oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) streptokokkozis (Lactococcus garvieae) hastalığına karşı aşı çalışmaları

Prof. Dr. Osman ERGANİŞ

2002/005

Farklı Okluzyon Tiplerinin Temporomamdiler Eklşem Üzerinde Oluşturdukları Fonksiyonel Streslerin Sonlu Elemanlar Stres Anal,Z Yöntemi İle İncelenmesi

Prof. Dr. Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU

2002/006

Ovarektomize Ratlarda Pinealektomi Ve Eksojen Melatonin Uygulamasının Keptin Salınımı Üzerine Etkisi

Prof. Dr. Ali Muhtar TİFTİK

2002/007

Nonsterodial Anti-İnflamatuvar İlaçların Sabit Ortodontik Apareylerden Kaynaklanan Ağrı Üzerine Etkisi

Doç. Dr. Ali İhya KARAMAN

2002/008

Erişkin Türk Toplumunda Dentofasiyal Yapıların İdeal Transveral Boyutlarının Model Ve Psoteroanterior Sefalometrik Filmler Aracılığıyla Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Zafer SARI

2002/011

Odontojenik kistlerin patogenezinde sitokinlerin rolü

Doç. Dr. Hanife ATAOĞLU

2002/014

Kızılören Dağı Ve Civarındaki (Konya)  Karbonatlı Kayaçların Sedimantolojik Ve Petrografik Özelliklerinin Araştırılması

Prof. Dr. Hükmü ORHAN

2002/015

Akım Beslemeli Paralel Rezonans Devreli İnverterle İndüksiyonlu Isıtma Sisteminin Tasarım Ve Gerçekleştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKKAYA

2002/015

Akım Beslemeli Paralel Rezonans Devreli İnverterle İndüksiyonlu Isıtma Sisteminin Tasarımı Ve Gerçekleştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKKAYA

2002/016

Bilgisyarlı Kontrollü Yüksek Hassasiyetli Santrifuj Pompa

Doç. Dr. Güngör BAL

2002/017

Bazı Bugday Çeşitlerinde Doku Kültürü Yoluyla Bora Karşı Tepkilerinin Araştırılması

Doç. Dr. Mehmet BABOĞLU

2002/018

Kısmı betonarme perde duvar ile güçledirilmiş sünek olmayan betonarme çerçevelerin deprem davranışı

Prof. Dr. M. Yaşar KALTAKÇI

2002/019

Diallel Melezleme Yöntemiyle Bor İçeriği Farklı Topraklara Uygun Ekmeklik Buğday Anaç Ve Melezlerinin Belirlenmesi İle Verim Ve Verim Öğelerinin Kalıtımı

Prof. Dr. Bayram SADE

2002/020

Parametrik olmayan reğresyonda bulanık tahmin ediciler

Prof. Dr. Ayşen APAYDIN

2002/021

Yüzey Çatlaklı Cam/Polyester Kompozitlerde Yorulma Çatlak İlerlemesi

Prof. Dr. Ahmet AVCI

2002/022

Konya Alt Bölgesinin Ekonomik Göstergeler Işığında Gelişmişlik Düzeyinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÇİFTÇİ

2002/023

Değişik organik gübrelerin toprak özellikleri ve havucun gelişimi üzerine etkisi

Doç. Dr. Cevdet ŞEKER

2002/024

Bazı Türk Kömürlerinin Termogravimetrik Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Cem ŞENSÖĞÜT

2002/025

Mannich Reaksiyonu Uygulayarak Yeni Kaliks(4)Aren Türevlerinin Sentezi  Ve Bu Bileşiklerinin Faz Transfer Reaksiyonlarında Kullanılması

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

2002/026

Konya Atıksularında Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi

Doç. Dr. M. Emin AYDIN

2002/026

Konya Su Ve Atıksularında Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi

Doç. Dr. M. Emin AYDIN

2002/027

Konya Atıksuyunda Organoklorlu Pestisitlerin Araştırılması

Prof. Dr. Kemal GÜR

2002/028

Karamn Yöresinde Genç Elma Bahçelerinde Bulunan Yabancı Otlar Ve Sorun Olan Türlerin Mücadele İmkanları Üzerindearaştırmalar

Prof. Dr. Ahmet GÜNCAN

2002/029

Matrislerin Hadamard Çarpımlarının Normları Ve Singüler Değerleri

Prof. Dr. Durmuş BOZKURT

2002/030

İdeal Topolojik Uzaylarda Sürekliliğin Yeni Dağılımları

Prof. Dr. Şaziye YÜKSEL

2002/031

Seydişehir – Derebucak ( Konya)- Akseki (Antalya) Yörelerinin Miksomiset Florası

Prof. Dr. Ahmet AFYON

2002/032

Toprakta Bulunan Eser Miktardaki Bazı Ağır Metalleri Bazı Tiyosemikarbazonlarla Organik Bir Fazaekstrakte Ettikten Sonra Icp-Aes ile tayini

Doç. Dr. Erdal ÖZKAN

2002/033

Sepiyolitin bitkisel yağların rafinasyonunda ağartma toprağı olarak kullanılması

Prof. Dr. Kemal GÖKAY

2002/034

Anahtarlama Fonksiyonları İçin Yerel Basitleştirme Algoritmaları

Doç. Dr. Şirzat  KAHRAMANLI

2002/035

Tarhananın fitik asit içeriği ve bazı besinsel ögeleri üzerine maya malt unu ve fitaz katkılarının etkileri

Doç. Dr. Selman TÜRKER

2002/036

Piliç Sosisi Üretiminde Mekanik Ve Elle Ayrılmış Piliç Etlerinin Optimum Kullanım Düzeylerinin Tespiti

Doç. Dr. Mustafa KARAKAYA

2002/037

Muğla İlinde Bulunan El işlemeleri

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDEMİR

2002/038

W. Radloff’un ‘Opıt Slovarya Tyurskih Nareçiy’ Adlı  Eseri Ve Eserde Geçen Tatar Lehçesine  Ait Kelimelerin İncelenmesi

Doç. Dr. Yakup KARASOY

2002/039

Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Paşanının Yabancı Asker ,Siyası Temsilci ve Gazetecilerle temas ve görüşmeleri(Mondoros tan Mudanyaya Kadar)

Doç. Dr. Osman AKANDERE

2002/040

W. Radloff’un ‘Opıt Slovarya Tyurskih Nareçiy’ Adlı  Eseri Ve Eserde Geçen Kırgız Ve Kazak  Lehçesine  Ait Kelimelerin İncelenmesi

Doç. Dr. Yakup KARASOY

2002/041

X1X Yüzyılın ilk yarısında Beyşehir ve çevresinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı

Prof .Dr .Bayram ÜREKLİ

2002/043

Konya yöresi düz dokuma yaygıları (kilim, cicm, zili, sumak)

Prof. Dr. Bekir DENİZ

2002/045

Serbest Ve Lipozomal Enrofloksasinin  Dok Düzeylerin Belirlenmesi

Doç. Dr. Muammer ELMAS

2002/049

Bitkisel Yağ Ve Kalsiyum İlavesinin İn Vitro Rumen Fermentasyonu Ve Silindirilebilirik Üzerine Etkileri

Doç. Dr. Nurettin GÜLŞEN

2002/050

Kaya Kekliklerde /A.  Graeca) Dişi Ağırlığın Yumurta Verimi Ve Bazı Yumurta Kalite Özelliklerine Etkisi

Yrd.  Doç. Dr. Kemal KIRIKÇI

2002/051

Ökse Otunun (Viscum Album) Ruminant Beslemede Kullanım İmkanlarının Belirlenmesi

Doç. Dr. Huzur Derya UMUCALILAR

2002/052

Sülünlerde (P. Colchicus) Dişi Ağırlığının Yumurta Verimi Ve Bazı Yumurta Kalite Özelliklerine Etkisi

Prof. Dr. Orhan ÇETİN

2002/053

Konya Bölgesindeki Keçilerde Caprıne Arthrıtıs Encephalıtıs Vırus (Caev) Enfeksiyonu Üzerine Serolojik Araştırma

Doç. Dr. Sibel YAVRU

2002/054

Çeşitli Yaş Dönemlerinde Fötuslarda Ve Annelerinde Bovine Viral Diarrhea Virüs (Bvdv)Enfeksiyonlarının Araştırılması

Dr. Orhan YAPKIÇ

2002/055

Kaya Kekliklerde /A.  Graeca) Yerleşim Sıklığının Besi Performansı Ve Birim Keklik Maliyetine Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Aytekin GÜNLÜ

2002/056

Et Ve Et Ürünlerinde E. Coli Q157. H7 Varlığının Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNER

2002/058

PZR Metoduyla Atlarda Birey ve Ebeveyn Tayini

Prof.Dr. Mehmet NİZAMLIOĞLU

2002/060

Hindi Eti Ve Ürünlerinde Termofilik Campylobacter Türlerinin Varlığının Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Gürkan UÇAR 

2002/061

Farklı Dozlarda Tilmikosin Uygulamasının Malondialdehit Ve Total Glutasyon Düzeylerine Etkisinin Araştırılması

Dr. Enver YAZAR

2002/062

Lipozomal Enrofloksasin’in Perifer Kan Monositlerinde Hücre İçi Biyoaktivitesinin Belirlenmesi

Doç. Dr. A. Levent BAŞ

2002/063

Konya-Çumra-Türkmen Karahüyük Arazilerinde Kış Yağışlarının Tuzlusodyumlu Toprakların Islahına Etkisi

Prof. Dr. Mehmet KARA

2002/064

Harman Makinalarında Bulunan Bazı Pnömatik İletim Sistemlerinin Yapısal Ve İşletme Özelliklerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Haydar HACISEFEROĞULLARI

2002/065

Sulamada Kullanılan Derin Kuyu Dalgıç Pompalarında Dönüş Yönünün İşletme Karakteristikliklerine Etkisi

Yrd.   Doç. Dr. Sedat ÇALIŞIR

2002/066

Konya Ovası Kurak Ve Yarı Kurak Ekosistemlerinin Tuzlu Toprkaların Sayısal Uydu Görüntülerinden Yaralanılarak İncelenmesi Üzerine Araştırmaları

Doç. Dr. Cevdet ŞEKER

2002/067

Bozkır- Hadim (KONYA) Bölgesinde Antik Çağdaki Kil Yatakları Ve Kile Bağlı  Üretimin  Mineralojik Ve Teknoloji,K Yönden İncelenmesi

Prof. Dr. Saim KARKAPLAN

2002/068

Ekmek Yapımında Likit Ferment Sisteminin Mekanizasyonu Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr. Adem ELGÜN

2002/071

Ağır Metal Absorbe Eden (Hiperkümülatör) Bitkilerin Moleküler Genetik Analizi Ve Fitoremediasyon Amaçlı Kullanımı

Doç: Dr. Mehmet BABAOĞLU

2002/072

Konya Kenti Peyzaj Gelişim Stratejileri

Yrd. Doç. Dr. Serpil ÖNDER

2002/073

Konya Ovasındaki Tuzlu – Sodyumlu Toprakların Islahında Jips Çöp Kompostu Ve Çiftlik Gübresinin Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Yrd.  Doç. Dr. A.  Melih YILMAZ

2002/074

Konya Çevresinde Üretilen Süt Ve Ürünlerin Aflatoksin İçeriği Kontaminasyon Kaynakları İle Enğelleyici Önlemlerinin

Alınması Üzerine Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYAR

2002/075

Konya Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Kişniş De Uygulanan Organik Ve İnorganik Gübrerelerin Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Yüksel KAN

2002/076

Genleştirilmiş Kahvaltılık Mısır Ürünleri Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr. Selman TÜRKER

2002/078

Çift Puls Uyaran İle Uyarılan Periferal Sinirdeki Yavaş İleten Lif Aktivitelerinin Numerik Analiz Yöntemleri İle Belirlenmesi

Yrd.  Doç. Dr. Nizamettin DALKILIÇ

2002/080

Sepsiste İndüklenebilen Nitrik Oksit Sentaz İnhibitörü (Inos)Ve Ntloksidanların Doku Hasarı Ve Orğan Foksiyonlarına Etkileri

Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN

2002/081

Makrolid Grubu Antibiyotiklerin Rat Embriyoları Gelişimi Üzerine Toksik Ve Teratojen Etkilerinin İn Vitor Kültür Ortamında Araştırılması

Doç. Dr. İsmihan İlknur UYSAL

2002/082

Sigaranın Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkilerine Sosyal Ve Medikal Yaklaşımlar

Yrd.  Doç. Dr. Ruhuşen KUTLU

2002/085

Primer İmmün Yetmezlikli Çocuklarda Kromozom Hasarının Mikronükleus Ve Fısh Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Yrd.  Doç. Dr. İsmail REİSLİ

2002/087

T.  Gondii Enfeksiyonlu Ratlarda Çinko İle Melatonin Eksikliği Ve Takviyelerinin Tnf­-A , Il-2 Ifn – Düzeylerine Etkisi

Yrd.  Doç. Dr. Erdal KURTOĞLU

2002/088

Ratlarda Tek Taraflı Sürrenalektomi Kastrasyon,Çinko Eksikliği Veya Uygulanmasının Leptin Salınımına Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

2002/089

Hipertiroidli Ratlarda Melatoninin Plazma Vazopressin Ve Sıvı Denğesine Etkileri

Doç. Dr. Rasim MOĞULKOÇ

2002/091

Varıkoselli Hastaların Y-Kromozomunda Mikrodelesyonların Polimeraz Zincir Reaksiyon(Pzr)Tekniği İle Tespiti

Prof. Dr. Mehmet KILINÇ

2002/092

Ameliyathane Çalışanlarında Ve Birden Fazla Operasyon Geçiren Çoçuklarda Latex Alerjisi Sıklığının Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Ruhiye REİSLİ

2002/093

Lomber Spinal Stenoz Tedavisinde Ev, İzokinetik ve Yük Alma Egzersizlerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Doç.Dr. Funda LEVENDOĞLU

2002/095

Trakeotomiye Bağlı Larenğotrakeal Stenozların Önlenmesinde Mitomisin –C Nin Etkinliği

Yrd. Doç. Dr. Hamdi ARBAĞ

2002/096

Diz Osteoartozlu Hastalarda Semptom  Ve Fonksiyonel Kapasiteye Konsan Trik Ve Kombine  Konsantrik-Eksantrik İzokinetik Çalışmanın Karşılaştırmalı Etkisinin Araştırılması

Prof. Dr. Hatice UĞURLU

2002/098

Kolesteatoma Dokusunda C-Myc Ve P53 Genlerinde Değişikliklerin Floresans İnsitu Hibridisazyon Metodu İle İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Kayhan ÖZTÜRK

2002/103

Farklı Braket Taban Özelliklerin Tutuculuga Etkisinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Faruk A. BAŞÇİFTÇİ

2002/104

Blodegradation Of Composite Resins By Cholesterol  Esterase

Doç. Dr. Nimet ÜNLÜ

2002/105

Bazik-fibroblast Büyüme Faktörü Ve Dexa-methasone'un Periodontal Ligament Hücre-lerinde Ekstrasellüler Matriks Proteinleri Gen Ekspresyonları Üz.et.reverse Tran

Prof. Dr.Sema HAKKI

2002/106

Mandibular Deformitelerin Ekstraoral Distraksiyon Osteogenesis Yöntemi İle Tedavisinin Klinik Olarak İncelenmesi

Prof.Dr. Doğan DOLANMAZ

2002/107

Büyüme Faktörlerinin Kullanımıyla Vitalpulpa Tedavilerinde Yeni Bir Biyolojik Yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Sibel YILDIRIM

2002/108

Farklı Restorasyon Teknikleri Kullanılarak Uygulanan Posterior Kompozitlerin Bağlanma Dayanımı Ve Mikrosızıntı Açısından Değerlendirilmesi Ve Sem İncelenmesi

Doç. Dr. Abdülkadir ŞENGÜN

2002/108

Farklı Dentin Bonding Ajanlarının Muhtemel Mutajenitesi Üzerine Bi,r Çalışma

Doç. Dr. Abdulkadir ŞENGÜN

2002/109

Polimerik esaslı yeni bir kök kanal dolğu patının geliştirilmesi

Dr. Halil Cenk ALTINÖZ

2002/111

Apeks Bulucu Ve Profile Rotasyonel Kanalgenişletme Sistemleri Ile Nekroze Dişlerde Yapılmış Tek Seansta Kök Kanal Ted. Klinik Başar. Konvansiyonel Ynt.karş.İnc

Prof.Dr. Sema BELLİ

2002/113

Yivli Yatay Borularda Türbülanslı

Akışlar İçin Isı Transfer Katsayısının Kolerisazyonu

Prof. Dr. Kemal  ALTINIŞIK

2002/114

Tınaztepe (Seydişehir –Konya) Mağaraları Ve Çevresindeki Toprakların  Kimyası Ve Benzer Toprakların Boksit Oluşumu İle İlişkisi

Prof. Dr. Sedat TEMUR

2002/117

Yukarıkaracahisar Köyü (Banaz-Uşak) Civarının Petrografi-Metamorfizma Ve Maden Yatakları Açısından İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. M.Muzaffer KARADAĞ

2002/120

Çelik  Tel Takviyeli Kır Dökme Demirin Mekenik Özelliklerinin Araştırılması

Doç. Dr. Ahmet AKDEMİR

2002/122

Sultandağı (Akşehir ;Konya )Mağmatiklerinin Jeokimyasal Özellikleri Ve Jeotektonik Önemi

Yrd. Doç. Dr. Kerim KOÇAK

2002/123

Koyulhisar Cufes2 Konsantresinin Ferik İyonları Etkisinde Liçing Şartlarının Belirlenmesi Ve Meydana Gelen Tepkimelerin Kinetik Analizi

Yrd.  Doç. Dr. Salih AYDOĞAN

2002/124

Karşıt Akışlı Rangue –Hilsch Vorteks Performansının İncelenmesi

Prof. Dr .Bekir Züftü  UYSAL

2002/125

Oligostirenlerin Kimyasal Modifikasyon Kinetiğinin Araştırılması

Prof. Dr. Salih YILDIZ

2002/127

Sudaki Bor,Un Membranlar Kullanılarak Uzaklaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Zafer YAZICIĞİL

2002/128

Köprülü Kanyon (Antalya) Milli Parkında Yetişen Makrofunguslar

Doç.Dr. Celaleddin ÖZTÜRK

2002/129

S. Ü. Mantarcılık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Fungarıum Projesi  Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin DOĞAN

2002/130

Süperalaşım Üretimi İçin Yatay ve Titreşimli Mekanik Alaşımlama Değirmeni (Aktitör) Tasarımı

Yrd. Doç. Dr. Yusuf KILINÇ

2002/131

Bazı Schıff Bazlı Kaliks (4) Aren Türevlerinin Sentezi Ve Ekstraksiyonda Kullanılması

Doç. Dr. Abdülkadir SIRIT

2002/132

Zeki Takım Durumu İzleme İçin Sensör Entegrasyonu

Doç. Dr. Süleyman YALDIZ

2002/133

Organik Ve İnorganik Gübrelerin Çemen De Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri

Prof. Dr. Mevlüt MÜLAYİM

2002/134

Döküm yoluyla elde edilen titanyuma farklı yüzey işlemleri uygulandıktan sonra 3 Tip titanyum porseline ile bağlantısının değerlendirilmesi

Doç. Dr. Özgür İNAN

2002/135

Maksillofasiyel kırıklarda kullanılan plakların embriyotoksitlerine tavuk embriyotoksite testi ile değerlendirilmesi.

Doç. Dr. Ercan DURMUŞ

2002/136

Farklı tip tam seramik kronların marjinal uyumlarının İn Vitro olarak değerlendirilmesi

Prof. Dr. Filiz AYKENT

2002/137

Bıldırcınlarda canlı ağırlığın kalıtım derecesinin hesaplanmasında veri sayısının etkisinin farklı yöntemle karşılaştırılması

Prof. Dr. Şeref İNAL

2002/138

Futbol Seyircisinin Sosyo-Ekonomik- Kültürel Yapısının Şiddet Eğilimindeki Rolü (Konyaspor Örneği)

Yrd. Doç. Dr. İ. Bülent FİŞEKÇİOĞLU

2002/139

Profesyonel Futbolcuların Hazırlık Sezonu Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerinin Tespiti Ve Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Turgut KAPLAN

2002/140

Futbolcularda Hazırlık Dönemi Çalışmalarının Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Hasan AKKUŞ

2002/141

Konya İli 1. Amatör Ligde Mücadele Eden Futbolcuların Oynadıkları Mevkilerine Göre Bazı Antropometrik  Ve Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr.  Yalçın KAYA

2002/142

Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Ovariyektomize Ratlarda Bor Uygulamasının Plazma Laktat Ve Leptin Düzeylerine Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Yalçın KAYA

2002/144

Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün Merkez Ve Taşra Teşkilatlarında Görev Yapan Spor Uzmanlarının İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Burhan ÇUMRALIGİL

2002/145

Epizyotomi bakımından serum fizyolojik ve rivanolun iyileşme sürecine etkisi

Doç. Dr. Gülşen VURAL

2002/146

Bazı Polimerik  Sorbentlerin Toksik Metaller İle Sorpsiyon, İyon Değiştirme Ve Şelatlaşma Özelliklerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Erol PEHLİVAN

2002/148

Konya Bölgesi Düşük Kaliteli Linyitlerinin Amonyaklaşma Teknolojisin Araştırılması

Prof. Dr. Refika KURBANLI

2002/149

Doğal Maddeler Kullanılarak Bazı Ağır Metallerin Adsorpsiyonunun İncelenmesi Ve Uygun Adsorbanın Seçimi

Prof. Dr. Kemal GÜR

2002/150

Hububat Ekim Makinelarında Tek Diskli Gömücü Ayakların Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Ve Toprak Deformasyonuna Etkileri

Prof. Dr. Mustafa KONAK

2002/151

Topolojik Uzaylarda Ayırma Aksiyomları Üzerine

Doç. Dr. Eşref HATIR

2002/152

Topraktepe (Yeşildağ – Beyşehir – Konya ) Kromitlerinin Araştırılması

Doç. Dr. Veysel ZEDEF

 

2002/153

Konya Kanalizasyon Sisteminde Poliklorlu Bifenillerin (Pcbs) İncelenmesi

Prof. Dr. Mehmet EMİN AYDIN

2002/154

Değişik Malzemelerin İşlenmesinde Kullanılan Nd: Yag Lazeri İçin Etkin Bir Güç Kaynağının Tasarımı Ve Uygulanması

Doç. Dr. Şirzat KAHRAMANLI

2002/155

Amasya Yöresinin Makrofungusları

Doç. Dr. Celaleddin ÖZTÜRK

2002/156

Konya Ovasındaki  Sulama Örgütlerinin İşletmecilik Yönünden  Karşılaştırılması

Yrd. Doç. D r. Ramazan TOPAK

2002/157

Koyulhisar Sfalerit Konsantresinin Asidik Ferrik Klorürlü Ortamda Liçinğ Şartlarının Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Salih AYDOĞAN

2002/158

Konya Ana Tahliye Kanalında Ağır Metallerin İncelenmesi Bitki Ve Toprkataki Birkiminin Tespiti

Yrd. Doç. Dr. Ersin GÜLER

2002/160

Optik konuları için Öğretmen rehber materyallerinin geliştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Hatice GÜZEL

2002/161

İlköğretim 7. Sınıflarda Fen Bilgisi Dersinde Uygulanan Problem Çözme Stratejisinin Öğrencilerin Kavramları Anlama Ve Problem Çözme Performansları Üzeirndeki Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Aslan İLİK

2002/162

Deprem Yükü Etkisi Altında Kalan Çatı Kalkan Duvarlarının Davranışı

Yrd.Doç.Dr. Mehmet KAMANLI

2002/163

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompaların Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Sedat ÇALIŞIR

2002/164

Siya – Alaca İneklerde Eksojen Hormon ( Gnrh - Pgf – Hcg Kombinasyonu) Uygulaması İle Üremenin Denetlenmesi

Yrd. Doç. Dr. İskender YILDIRIM

2002/165

Doğanhisar Killerinin Jeoteknik Özellikleri

Yrd. Doç. Dr. Adnan ÖZDEMİR

2002/166

Tarımsal Araştırma Enstitüleri Tarafından Yeni Geliştirilen Tarım İşletmelerinde Kullanım Düzeyi  Ve Geleneksel Çeşitler İle Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi-Konya İli Örneği

Prof. Dr. Cennet OĞUZ

2002/167

Kaya Tuzuna Ait Mekanik Özelliklerin  Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. İhsan ÖZKAN

2002/168

Likit Ferment Sisteminde Kullanılan Maya (Saccharomyces Cerevisiae) Performansının Artırılmasında, Ortam Şartları Ve Katkılamanın Optimizasyonu Üzerine Bir Çalışma

Prof. Dr. Adem ELGÜN

2002/169

Lineer Regresyaonda Rıdge Tahmin Edicileri Ve Bir Uygulama

Yrd. Doç. Dr. Aşır GENÇ

2002/170

Regresyon Modellerinde  Yapısal Değişiklik Ve Model Seçimi

Yrd. Doç. Dr. Aşır GENÇ

 

2002/171

Pastorize Ve Çiğ Sütten İşlenen Kaşar Peynirlerinin Olgunlaşma Sırasında Oluşan Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Nihat AKIN

2002/172

Xvıı. Ve Xvııı. Yüzyıllarda Konya Mezilleri

Yrd. Doç. Dr. İzzet SAK

2002/173

Osmanlı Dönemi Selatin Cami Minberleri

Prof.Dr. Remzi DURAN

2002/176

Kısa Barsak Sedromu Oluşturulmuş Tavşanlarda Oral ve İntravenöz Sıvı Glutaminin BarsakAdaptasyonu Üzerine Etkileri

Doç.Dr. Celalettin VATANSEV

2002/177

Deneysel Akut Kolesistitte İnflamasyon ve Fibrozise Seks Hormanlarının Etkisi

Doç.Dr. Faruk AKSOY

2002/179

İzole Dana Kardiyak Veninde Isıtma Esnasında Kasıcı Ajanlara Verilen Cevaplara Kalsiyum, Sodyum Ve Potasyum Kanallarının Rolü

Doç. Dr. Kısmet Esra ATALIK

2002/186

Orta Kulak Kemikcik Rekonstrüksiyon Materyali Olarak Vitalyumun Biyouyumluluğu

Yrd.  Doç. Dr. Çağatay Han ÜLKÜ

2002/189

Farklı Sodyum Perborat Tiplerinin Su Veya Hidrojen Peroksit İle Karışımlarının Dişlerin İntrakoronal Ağartılması Takiben Dentinin Mineral İçeriğinin Ve Konpozitin Bağlanması Üzerine Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Hale ARI

2002/190

Büyüme Faktörlerinin, İnsan Periodontal Ligament (PDL) Hücrelerinde Matriks Metalloproteinazlar (MMP) ve İnhibitörleri (TIMP)'nin mRNA Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisi İn Vitro

Doç.Dr. Sema S. HAKKI

2002/191

Diş Pulpasında Kendiliğinden İyileşmeyen Perforasyon Boyutu Tayini

Yrd. Doç. Dr. Sibel YILDIRIM

2002/192

İki Farklı Siman İle Yapıştırılan Full Döküm Kronların Bağlanma Dayanımlarına Pulpal Basıncın Etkisi

Prof. Dr. Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU

2002/193

Esmer Irkı Erkek Danalarda Entansif Beside Optimum Kesim Ağırlığının Belirlenmesi Ve Farklı Kesim Ağırlıklarında Karlılığın Karşılaştırılması

Prof. Dr. Ali AKMAZ

2002/194

Sütçü Sığırların Periparturient Dönem Hastalıklarında Lipoprotein Konsantrasyonları Ve Karaciğer Yağ İnfiltrasyonu Değişiklikleri

Doç. Dr. Mutlu SEVİNÇ

2002/195

Farklı Lipozomal Enrofloksasin Formülasyonlarının Hazırlanması Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Doç. Dr. Ahmet Levent BAŞ

2002/196

Tavşanlarda İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Antienflamatuvar İlaçların Etkileri Üzerine Deneysel Araştırma

Doç. Dr. Fahrettin ALKAN

2002/198

Postparum Sütçü Sığırlarda Bazı Kan Parametreleri Değişiklikleri

Prof. Dr. Abdullah BAŞOĞLU

2002/199

Sülünlerde (P. Colchicus)Yaşın Bazı Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Prof. Dr. Orhan ÇETİN

2002/200

Kekliklerde (A;Graeca)Yaşın Bazı Yumurta Kalitesi Özellikleri Üzerine Etkisi

Doç. Dr. Kemal KIRIKCI

2002/202

Konya Yöresindeki Kuzularda Cryptosporıdıum Parvum’un Yaygınlığı

Doç. Dr. Ferda SEVİNÇ

2002/203

Türk Fermente Sucugunun Üretimi Süresince Mikroflorada Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi

Prof. Dr. Ümit GÜRBÜZ

2002/204

Kangal ve Akbaş Irkı Türk Çoban Köpeklerinin Bazı Eğitim Performansları

Prof.Dr. Cafer TEPELİ

2002/205

Tavşanlarda Endotoksin İle Oluşturulan Dissemine İntravasküler Koagulasyon Üzerine Pendoksifilinin Etkileri

Prof. Dr. Ercan KESKİN

2002/206

Laminarin İçeren Kitozan For. Hidroflorik Asit İle Oluşturulan Kornea Yanıklarında Tedavi Et. Araş.

Doç. Dr. Zeki OĞURTAN

2002/208

Koyunlarda Staphylococcus Ve Koagulaz Neğatif Stafilokokkal (S. Epidermidis,Ssimulans Ve S. Saprophyticus) Mastitislerine Karşı Aşı Çalışmaları

Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin HADİMLİ

2002/209

Yerli Koşum Atlarının Ön Ayak Anatomisi Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar

Prof. Dr. Sadettin  TIPIRDAMAZ

2002/210

Ankara Tavşanlarında Kalp Koroner Damarları Üzerine Makroanotomik Araştırtırmalar

Prof. Dr. Sadettin TIPIRDAMAZ

2002/211

Kapari (Capparis Spp. ) Çiçek Tomurcuklarının Kontrolü Şartlarda Salamura Ürüne İşlenmesi

Doç. Dr. Musa ÖZCAN

2002/214

Yumurtlama Öncesi Dönemde Kalsiyum Seviyesi Farklı Rasyonlarla Beslenen Yumurtacı Piliçlerde Performans Kabuk Kalitesi Ve Kemik Mineralizasyonuna Etkisi

Prof. Dr. Oktay YAZGAN

2002/215

İç Anadolu Bölgesinde Fasulye Tohumlarıyla Taşınan Önemli Bakteriyel Patojenlerin (Xanthomonas campestris pv. Phaseoli, Pseudomonas Syrangae pv. Phaseolicola, Pseudomonas Syringae pv. Syringae) PCR (Polymerase Chain Reaction) Metoduyla Tanılanmaları Üzerinde Araştırmalar

Doç.Dr. Nuh POYRAZ

2002/216

Farklı Seviyelerde Riboflavin;Vitamin E Ve Selenyum İlavesinin Broylerde Besi Performansı Karkas Karekterleri Ve Bazı Dokularda Selenyum Riboflavinve Vitamin E Konsantrasyonuna Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Önder YILDIZ

2002/218

Yüzen Su Bitkileri İle İleri Atık Su Ve S. Ü. Kanpüs Atıksu Arıtma Tesisinde Uygulanabirliği

Prof. Dr. Kemal GÜR

2002/219

Seydişehir Alüminyum Tesisi Atık Havuzunun Sulara Etkisi

Doç.Dr. Adnan ÖZDEMİR

2002/220

Konya Katı Atık Sahasının Yeraltısuyu Kalitesine Etkisi

Yrd. Doç. Dr. M. Tahir NALBANTÇILAR

2002/221

Bilğisayar Kontrollu Gezgin Robot Tasarımı Ve Uyğulaması

Yrd. Doç. Dr. Salih GÜNEŞ

2002/222

Beyşehir Gölü ve Çevresinin Hidrokimyasal İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. A. Ferhat BAYRAM

2002/223

Çok Kullanıcılı Ortamlarda Ekran

Paylaşımı

Doç. Dr. Şirzat KAHRAMANLI

2002/224

Bitümlü Sıcak Karışımların Performansına Karıştırma Sıcaklığının Etkisi

Yrd. Doç. Dr. O. Nuri ÇELİK

2002/225

Kütahya Batısındaki Maden Yataklarının Yüzey ve Yer Altı Sularına Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Fetullah ARIK

2002/226

5-Asetil -8 Hidrosikinolin Glioksim Türevleri Sentezi Ve Bakterilerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKKAYA

2002/229

Bazı Makrosikler. Ve Laktonların Sentezi İle Katyonik Komp. İncelenmesi

Doç. Dr. Şeref ERTUL

2002/230

Kinolinilaminoglioksim Türevleri Sentezi Ve Antibakteriel Özelliklerinin İncelenmesi

Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ

2002/231

Cocakdere Vadisinin (Arslanköy-Mersin) Makrofungus Ve Vasküler Bitki Florası

Yrd.  Doç. Dr. Hasan Hüseyin DOĞAN

2002/235

Bilğisayar Destekli Parmakizi Denetimli Öğrenci/Personel Devam Kontrol Otomasyonu

Prof.Dr.Novruz ALLAHVERDİ

2002/236

Öğretmenlerin Psikolojik İhtiyaçları, Öğrencileri Motive Ve Kontrol Etme Düzeyleri

Yrd.  Doç. Dr. Ali  Murat SÜMBÜL

2003/001

Çocukların Gelişimsel Sağlık Süreçlerinin Ve Ana-Baba Tutumlarının Okul Başarısına Etkisinin  İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Z. Bahire BOLIŞIK

2003/002

Temporomandibuler Disfonksiyonlu Bireylerde Ki Kondiler Kemik Değişikliklerin  Panoramik Radyografi , Transkraniyal Radyografi Ve Bilgisyarlı Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması

Doç. Dr. Faruk AKGÜNLÜ

2003/003

Takım Sporcuları İle Ferdi Sporcuların Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Burhan ÇUMRALIGİL

2003/005

Bir Rezin Simanın Dört Farklı Metal Alaşıma Bağlanma Dayanımına Metal Primerlerin Etkisi

Prof. Dr. Filiz AYKENT

2003/006

Bıldırcın yumurtalarında depolama süresi ve sıcaklığının kuluçka kabiliyeti ile civcivlerin büyüme ve yaşama gücüne etkisi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman DERE

2003/007

Sporcularda mağnezyum takviyesinin fiziksel performaslarına hemotolojik parametrelerin ve laktik asit düzeylerine etkisi

Prof. Dr. Mustafa NİZAMLIOĞLU

2003/008

Düzenli eğrersiz yapan atlarda yulaf yerine şeker pancarı posası  kullanımı

Prof. Dr. Behiç ÇOŞKUN

2003/009

Zoledronik asitin distraksiyon estegenezis ve fissatörle ilişkili osteoporozis üzerine olan etkisinin incelenmesi

Doç. Dr. Doğan DOLANMAZ

2003/010

Ic Anadolu Toplumunda Tip 2 Diabetli Hastalarin IRS-1 ve IRS -2 GFen Çok Yapililiğininin (Polimorfizm) Taranması

Prof. Dr. Ferhan PAYDAK

2003/011

Deneysel olarak oluşturulan kemik defektilerinde demineralize kemik matriksi ve sığır kay.hidro.hücre bağ.pepdit kom.kemik oluşumu üzerindeki etkinliğin in histolojik ve histomorfometrik olarak değerlendirilmesi

Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK

2003/012

Bir Antibakteriyel Bondinğ Ajanın Pulpa Cevabı ve Marjinal Bakteri Sızıntısı Üzerine Etkilerinin İn Vivo ve İn Vitro İncelenmesi

Prof. Dr. Füsun ÖZER

2003/013

Swiss albino ırkı farelerde sperma kalitesinin belirlenmesi amacıyla HOS testi sonuçları ve diğer spermatolojik parametreler arasındaki ilişkinin araştırılması

Arş. Gör. Orhan AKMAN

2003/014

Farklı Yüzey Bitirme İşlemlerinin Metal Desteksiz Seramik Restorasyonlarında Yüzey Pürüzlülüğü ve Kırılma Dayanımları Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Prof. Dr. Özğür İNAN

2003/015

İki Farklı Seramik Kor Materyalinin Baskı Dayanıklılığı veMArjinal Uyumu Üzerine Farklı Marjinal Dizayn ve Taper Açılarının Etkisi

Prof. Dr. Özgür İNAN

2003/016

Sporcularda Plazama Büyüme Hormonu ve testesteron Düzeyleriyle Maksimal Ağırlık Antremanları Arasındaki İlişkiler

Prof. Dr. Behiç SERPEK

2003/017

Çamardı (Niğde ) Çevresindeki Üst Kretase – Eosen Yaşlı Kayaçların Stratigrafisi

Yrd. Doç. Dr. Yaşar EREN

2003/018

Bazı Tiyakaliks (4)Aren Bileşiklerinin Sentezi Ve İyon Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi

Prof. Dr. A. Dinçer BEDÜK

2003/019

Üriner Sistem Enfeksiyonlarından İzole edilen Klebsiella ların Bazı Antibiyotik Duyarlılıkları Plazmid Profilleri ve ESBL Özelliğinin Araştırılması

Prof. Dr. Yusuf DURAK

2003/020

Bitki Patojenlerine Karşı Bazı Bitki Ekstrakt Ve Uçucu Yağlarının Antifungal Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Nuh BOYRAZ

2003/021

Bir Sınıf İkinci Mertebe Lineer Diferansiyel Denklem Sisteminin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Galip OTURANÇ

2003/022

Alacaatlı-Beytepe –Etimesgut (GB-Ankara)Bölgesi Jura-Kretase Çökellerinin Sedimantolojisi

Prof. Dr. Hükmü ORHAN

2003/023

Konya kent merkezi yeşil alanların sulanmasında kar.sorunlar ve çözüm önerileri

Prof. Dr. Mehmet KARA

2003/024

Güvenç- Memlik ( Ankara- Kazan ) Yöresinin Sedimantolojisi Ve Stratigrafisi

Yrd. Doç. Dr. A. Müjdat ÖZKAN

2003/025

Konya’daki bazı haberleşme binalarının deprem güvenliklerinin belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAMANLI

2003/027

Bazı Genelleştirilmiş Sürekli Fonksiyonlar Üzerine

Doç. Dr. Eşref HATIR

2003/028

Düşük Maliyetli Bir Sorbent Olan Uçucu Kül İle Sulu Çözeltilerden Ağır Metal Sorpsiyonu

Prof. Dr. Erol PEHLİVAN

2003/029

Piliç Bagetlerinin Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Farklı Bitkisel Enzimlerin Etkisi

Doç. Dr. Mustafa KARKAYA

2003/030

Verici ve Alıcı grupları içeren aromatik organik mad.yapısal ve çizgisel olmayan optik özellikleri

Prof. Dr. Ayhan ELMALI

2003/031

Suda bulunan bazı ağır metallerin komples.ligand doplu iyon değiştirici reçine ile öndeştirme yapıldıktan sonra ICP-AES ile tayini

Doç. Dr. Erdal ÖZKAN

2003/032

Madencilikte gürültü analizi modellenmesi ve haritalanması

Prof. Dr. Cem ŞENSÖĞÜT

2003/033

Nükleer parçalanmaya çekirdek yükünün etkileri

Prof. Dr. Rıza OĞUL

2003/034

Tripodal Schiff Bazlı Liğandların Sentezi ve Metal komplekslerinin İncelenmesi

Prof. Dr. H.İsmet UÇAN

2003/035

Konya ovasındaki büyük toprak gruplarında V. A. Mikoriza sporlarının izole edilmesi ve biyolojik gübre etkinliklerinin belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Refik UYANÖZ

2003/036

Yüzey Çatlaklı Filaman Sarım Ctp Kompozit Boruların Korozif Ortmada Yorulma Davranışı

Prof. Dr. Ahmet AVCI

2003/037

Konyaaltı (Antalya)Lağün Killerinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi

Doç. Dr. M. Hilmi ACAR

2003/038

Mobil Robotlar için yapay zeka yöntemleri ile nesne tanıma

Prof. Dr. Mehmet BAYRAK

2003/039

Şelatlaştırıcılar Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Metallerin Geri Kazanılması

Yrd. Doç. Dr. Zafer YAZICIĞİL

2003/042

Hankel ve Cırculant Matrislerin Terslerinin Nomları Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Necati TAŞKARA

2003/044

Metalik Düz Dişli Çarklarda Diş Genişlik Modifikasyonu İle Aşınma Arasındaki İlişkinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin İMREK

2003/045

Yüzey Çatlaklı Filaman Sarım Ctp Boruların İç Basınç Etkisi Altında Yorulma Davranışı

Doç. Dr. Necmettin TARAKÇIOĞLU

2003/046

Ekmek Üretiminde Kullanılan Aktif Soya Ununun  Perofrmansını Artırmada, Lipaz Ve Glukoz Oksizdaz Enzim Katkılarının Etkisi

Prof. Dr. Selman TÜRKER

2003/047

Tarım Kesiminde Yaygın Olarak Kullanılan Dizel Motorlarında Fındık Yağı Biyodizelinin Yakıt Olarak Kullanım İmkanlarının İncelenmesi

Prof. Dr. Hüseyin ÖĞÜT

2003/049

Delphi ile istatistiksel hesaplamalarve veri analizi

Yrd. Doç. Dr. Aşır GENÇ

2003/050

İyon Değiştirici Membranlarla Bor Giderilmesi

Doç. Dr. Hüseyin KARA

2003/051

Fırçasız Doğru Akım Motorların ın Genetik Tabanlı Bulanık Denetleyici ile Sensörsüz Kontrolü

Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKKAYA

2003/052

Türkiyede Centaurea O.Hoffm.seksiyonunun Morfolojik karyolojik ve moleküler Revizyonu

Prof. Dr. Kuddusi ERTUĞRUL

2003/053

Derebucak(Konya)-İbradı ve Cevizli (Antalya)Arasında Kalan Bölgenin Floası

Prof. Dr. Kuddusi ERTUĞRUL

2003/054

Tekrarlı Donma Ve Çözülmenin Kireç İle Stabilize Edilmiş Zeminlerin Mukavemet Ve Permeabilitesine Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ

2003/057

Olağanüstü durumlarda toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye basının katkısı

Doç. Dr. Himmet HÜLÜR

2003/058

Kavalalı Mehmet Ali Paşa Hadisesinde Konya Muharebesi

Yrd. Doç. Mehmet YILMAZ

2003/059

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ve Taşra Örgütü  Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyum Düzeylerine Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Vicdan ALTINOK

2003/060

Türkiyede 1990-2000 Yılları arasında Sosyo-Ekonomik ortamın ve Kültürel Hayatın Reklamlar üzerindenTemsili

Prof. Dr. M. Naci BOSTANCI

2003/061

Turistik  Güzergahlarda Strateji Eksenli Pazarlama İletişim Çabalarının Turizm İşletmelerindeki Yeri Ve Önemi (Konya Yöresi İçin Bir Model Önerisi)

Prof. Dr. Mete SEZGİN

2003/064

Lykos Vadisi Roma Dönemi Hamam Yapıları

Prof. Dr. Ahmet TIRPAN

2003/065

Normal Ve Erkendüşük Ağırlıklı Doğum Yapan Annelerde İmmün Cevap Dişeti Granülasyon Dokusunda Hücre Düzeyleri

Doç. Dr. N. Özlem ALPTEKİN

2003/066

Devekuşu Yumurta Kabuğu Tozunun Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluş. Kafatası Dedef. Greft Mal. Olarak Kullanımı

Doç. Dr. Ercan DURMUŞ

2003/069

Konya ilinde kavaklarda beslenen yaprakbiti türleri ile parazitoit ve pratörlerin in belirlenmesi

Doç. Dr Meryem UYSAL

2003/075

İmmunohistokimyasal Ve Konvansiyonel Doku Boyamaların Bilgisayarlı Görüntü Analizi İle Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Mustafa Cihat AVUNDUK

2003/076

Ratlarda Çeşitli Yağlar Ve Alkolun No Lipid Peroksidasyonu Ve Antioksidan Kapasite Üzerine Olan Etkinliklerinin Araştırılması

Prof. Dr. İdris MEHMETOĞLU

2003/079

Sigara Bırakmada Elektroakupunktur Tedavisinin Etki Mekanizmaları

Doç. Dr. Canan UÇAR

2003/080

Larınks Kanseri İle Glutathion-S Transferaz Gen Poli.Arasındaki İlişkini Vaka Kontrol Çalışması Ve İncelenmesi

Prof.Dr.Hasan ACAR

2003/081

Diseptik Şikayeti Olan Hastalarda Helicbacter Pylori Gaite Antijenin Tanı Değerinin Üre Solik Tes. Kıy. Araştırılması4

Prof. Dr. Bülent BAYSAL

2003/083

HB Ağ(-),Anti Hbe Hepatit B Olgularında HBV DNA Düzeyleri Ve Prokor/Kor Mutat. Araştırılması

Prof. Dr. E. İnci TUNCER

2003/084

Bölgemizde Hepatit C Genotip Dağılımı

Prof. Dr. Onur URAL

2003/089

Hbsag Ve Anti-Hbs Negatif Hepatit Bcore Antijenine Karşı Antikorları Pozitif Olan Kan Dönerlerinde Hbv Dna Sıklığı Viral Yük Düzeyleri Ve Mutasyonların Saptanması

Prof. Dr. Duygu FINDIK

2003/090

Akut Solunum Sistemi İnfeksiyonuna Yol Açan Beş Mikro. Real Time PCR Teknolojisi İle Hızlı Tanısı

Prof. Dr. Duygu FINDIK

2003/091

Konya Ve Çevresi Adolesanlarda Tip2 Diabetes Mellitus

Prof. Dr. Ahmet KAYA

2003/092

Konya Ve Çevresinde Çocuk Ve Adolesanlarda Guatır Prevalansı

Prof. Dr. Ahmet KAYA

2003/094

Chıcken Infectıous Anemıa Virus Enfeksiyonunda Patolojik Ve Hematolojik Bulgular

Doç. Dr. Mustafa ORTATALI

2003/095

Konya Karaman Ve Mersin Yöresinde Üretilen Karma Yem, Un Ve Bulgur Örneklerinde Aflatoksin Kalıntılarının Belirlenmesi

Prof.Dr.Halis OĞUZ

2003/096

Elit Haltercilerde Plazma GH, Ostradiol ve Testosteron Düzeyleriyle Performanslarının Arasındaki İlişkiler

Prof.Dr. Behiç SERPEK

2003/097

Farklı Dozlarda Aflatoksin B1 Verilen Yumurtalardan Çıkan Civcivlerin İmmün Sistemlerinde Oluşan Değişikliklerin Enzim Histokimyasal Serolojik Ve Histolojik Yöntemlerle Araştırılması

Doç. Dr. Emrah SUR

2003/098

Deneysel Olarak Dört Farklı Gastropeksi Yöntemi Uygulanan Köpeklerde Gastrik Boşalma Oranları

Doç. Dr. Mustafa ARICAN

2003/099

Kuzularda Deneysel Oluşturulan Solunum Sistemi Enfeksiyonlarının Teşhisinde Arteriyal Kan Ğazlarının Önemi Üzerine Araştırma

Prof. Dr. Mahmut OK

2003/101

Ratlarda Endotoksin İle Oluşturulan Dissemine İntra Vasküler Koagulasyon Üzerine Etkileri

Prof. Dr. Zafer DURĞUN

2003/102

Konya Bölgesinde Yetiştirilen Sülünlerde (Phasıanus Colchıcus) Bazı Hamtolojik Ve Biyokimyasal Parametreler

Prof. Dr. Tufan KEÇECİ

2003/103

Konya Piyasasında Tüketime Sunulanbeyaz Salamura Kaşar Ve Tulum Peynirlerinde Listeria Monocytogenes  Varlığının Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Abdullah KELEŞ

2003/104

Eouine İnfeksiyöz Anemi Enfeksiyonunun Agar Gelimnunodiffusion Testi Ve Enzyme Linked İmmunosorbant Assay İle Serolojik Olarak Araştırılması

Dr. Orhan YAPKIÇ

2003/105

Konya Ve Afyon Bölgelerinde Kanatlı Ve Memeli Hayvan Kesimhanelerinden İzole Edilen Salmonella Türlerinin Biyokimyasal ,Serelojik Protein Ve Plazmit Özellikleri Yönünden Araştırılması

Yrd.  Doç. Dr. Uçkun Sait UÇAN

2003/105

Lipoplisakkarit (LPS) İle İndüklenen Dissemine İntravasküler Koagulasyon (DIC)’Da Vazoaktif İntestinal Peptid (VIP)’İn Antienflamatuvar Rolü

Prof.Dr. Zafer DURGUN

2003/107

Serbest Ve Multi Lameller Lipozomal Ampsilin Damar İçi Bolus Uygulaması Sonrasında Monosit Ve PMNL Lerde Hücre İçi Düzeylerin İn

Prof. Dr. Bünyamin TRAŞ

2003/108

Lipozomal Ampsilin İnfizyon Uygulanması Sonrasında Perifer Kan Lökösitleri Hücre İçi Ampsilin Düzeylerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. A. Levent BAŞ

2003/110

Gözyaşı Sekresyon Yetmezliği Bulunan Köpeklerde %2 lik Siklosporinin Lokal Kullanımının Klinik ve Konjuktival Lokal İmmüğnite Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

Prof.Dr. Celal İZCİ

2003/111

Tavşanlarda Çinko Ve Aprotinin Unlar Diafizer Kırıkların İyileşmesi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Prof. Dr. Celal İZCİ

2003/112

Sığırların Böbrek Hastalıklarının Teşhisinde Ultrasonoğrafik Muayene Önemi

Doç. Dr. İsmail ŞEN

2003/113

Yerel Alan Ağlarında Kablosuz İletişim Teknolojisi Kullanarak Örgenci İşleri Otomasyonu Ve Mobil Cihaz Yazılımı Geliştirme

Doç. Dr. Ahmet ARSLAN

2003/115

Attepe(Mansurlu-Feke-Adana) Yöresindeki Siderit Ve Barit Damarlarının RB,SR. C,Ove S İzotop Çalışmaları

Yrd.  Doç. Dr. Şuayip KÜPELİ

2003/117

Çeşitli Şok Yüklemelerin Ardışık Kesikli Reaktörler (AKR) Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Ali BERKTAY

2003/119

Depremlere Neden Olan Ana Süreksizlik Oluşumlarının Mikro Düzeyde Model Kaya Maddeleri Üzerinde, İzlenmesi ve Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi

Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY

2003/120

Türkiyedeki Nehir Akımları Aylık Verilirinin Trend Analizi

Yrd.  Doç Dr. M. Faik SEVİMLİ

2003/121

Konya İli Ve Bağlı İlçeleri Beyşehir,Hüyük Ve Seydişehir De Kullanılan Yapıtaşlarının Atmosferik Etkilerle Bozuşması

Doç. Dr. Veysel ZEDEF

2003/122

Kayacn Doku Özellikleri İle Mekanik Özelliklerinin Arasındaki İlişkileri Nin Araştırılması

Doç. Dr. Murat ÜNAL

2003/122

Kayacın Doku Özellikleri İle Mekanik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL

2003/125

Mortaş (Seydişehir-Konya)Boksit Yatağının Nadir Toprak Element Jeokimyası

Doç. Dr. M. Muzaffer KARADAĞ

2003/126

İmar Ve Şehirleşme Kanunu Tasarısının Uygulanabilirliğinin Araştırılması

Yrd.  Doç. Dr. Şaban İNAM

2003/127

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Ğörüntülerinden Metrik Doğrululuğunun Araş.

Doç. Dr. Murat YAKAR

2003/128

Konya Ovası Topraklarında Bor Hareketi ve Kaynaklarının Belirlenmesi

Prof.Dr. Sait GEZGİN

2003/129

Bitkisel Çay Olarak Kullanılan Bitki Ve Çaylarının Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN

2003/130

Bazı Biyolojik Ajanların Elma Ve Kirazda Verim Ve Kalite Üzerine Ekilerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

Prof. Dr. Lütfi PIRLAK

2003/132

Broyler Rasyonlarına Farklı Seviyelerde Krom İlavesinin Besi Performasının Karkas Özellikleri Karaciğir Ve Serum Krom Kon. Etkisi

Prof. Dr. Oktay YAZĞAN

2003/134

Beyşehir Gölü’ndeki Balıkların Total Yağ Asidi Bileşimleri İle Organik Klorlu Pestisid Düzeylerinin Araştırılması

Prof.Dr. Abdurrahman AKTÜMSEK

2003/135

Lazer Sistemi Kullanılarak Bor Tabanlı Sensör Teknolojisinin Geliştirilmesi Ve Gece Görüş Sistemlerinde Uyarlanması

Prof.Dr. Hamdi Şükür KILIÇ

2003/136

Hümik Asitlerin Silika Üzerinde Tuturulması Ve İyon Değiştirici Özelliklerinin İncelenmesi 

Doç. Dr. Hüseyin KARA

2003/137

Mikrokontakt Printing Yöntemiyle Bazı Organik Molekül  Tabakalarının Fonksiyonlandırılması

Yrd. Doç. Dr. S. Beniz GÜNDÜZ

2003/138

Tek Fonksiyonlu Tabakalar Üzerine Bazı Organik Maddelerin İmmobilizasyonu Ve Uygulamaları

Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ

2003/139

Oyuklu Dağ (karaman) Florası Ve Bölgenin Etnobotanik Özellikleri

Doç.Dr. Murad Aydın ŞANDA

2003/140

Sphaerophysa Kotschyana Boiss. (FABACEAE)' nın Morfolojik, Anatomik ve ekolojik özellikleri

Prof.Dr. Mustafa KÜÇÜKÖDÜK

2003/141

Konya Yöresinde Yetişen Bazı Yenen Makrofungusların Total Yag. Yağ Asidi Bileşimleri

Yrd.  Doç. Dr. Giyaseddin KAŞIK

2003/142

Fonksiyonel Grup Olarak Trietilboran Ve Taç Eter Bulunduruan Yeni Vic- Dioksimlerin Elde Dilmesi İle Binların Kompleksilerinin Ve Analitik Uygulamalrının İncelenmesi

Doç. Dr. Emine ÖZCAN

2003/143

Sputter Tekniği İle Üretilen Tanacikli Ve Gmr Filmlerinde Yüzey Pürüzlülügünün Gelişimi

Doç. Dr. R. Mustafa ÖKSÜZOĞLU

2003/144

2003-2004 Afyonkarahisar Ve Çevresi Yüzey Araştırmaları (Neolitik Çağdan İlk Tunç Çağ Sonuna Kadar)

Yrd.  Doç. Dr. Özdemir KOÇAK

2003/145

Zeugma Mozaikleri

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

2003/146

2003-2004 Yılları Konya-Karaman İlleri Ve Çevresi Arkelojik Yüzey Araştırmaları

Prof. Dr. Hasan BAHAR

2003/147

Lagina Hekate Tapınağı Cellası Araştırması

Prof. Dr. Ahmet Adil TIRPAN

2003/148

Ortaöğretim Fen İle Matematik Alanları Eğit. A. B. D. Öğrencileri İle Tezsiz Yüksek Lisans Alan Öğr. Öğr. Öğretmenlik Uyğulamaları Üzer. Bir Araş.

Yrd. Doç. Dr. Hatice GÜZEL

2003/150

İç Anadolu Bölgesinde Satılan Uht Sütlerdeki Aflotoksin M1 Miktarının Saptanması Araştırması

Yrd. Doç. Dr. Nuhan ÜNÜSAN

2003/151

Sıvı/ Sıvı Arayüzlerinde Yük Transfer Reaksiyonlarının Voltametrik Metotla İncelenmesi

Prof. Dr. Emine Güler AKGEMCİ

2003/152

İris Tanıma Ve Güvenlik Kontrol Sistemi

Prof.Dr.Novruz ALLAHVERDİ

2003/153

Bilgisayarlı Sayısal Denetimli Takım Tezgahlarında Adaptif Kontrol Uygulamaları

Doç. Dr. Süleyman YALDIZ

2003/155

Raku Seramiğinde Farklı Bünye ,Sırlar Ve Reduktif Ortam Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Mezahir AVŞAR

2003/156

Bir Baskı Tekniği Olan Seriğrafide Elek Kalınlıklarının Ve Dokulu Yüzey Farklılıklarının Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Mezahir AVŞAR

2003/157

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Ve Yufuağa Kütüphanesinde Bulunan Yazma Eserlerin Elektronik Ortama Aktarılması

Prof. Dr. Yakup KARASOY

2003/158

Günümüz Kırım Tatarlarının Folkloru

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya KARADAVUT

2003/159

Civa katyonunun membranlarda makrosiklik bileşikler kullanarak bazı transport özelliklerinin incelenmesi

Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ

2003/160

Pacamaker tasarımı ve imalatı

Yrd. Doç. Dr. Hakan IŞIK

2003/161

Mikrodenetleyici kontrollü bebek küvözü tasarımı ve ğerçekleştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan IŞIK

2003/162

Sansürlü Verilere Dayalı Parametrik Olmayan Hipotez Testleri

Yrd. Doç. Dr. M. Fedai KAYA

2003/163

Japon Bıldırcınlarında Hemeoglobin Polimorfizmi

Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIZ

2003/164

Konya Merkez İlçeleri  Besi Sığırı Barınaklarının Yapısal Analizi

Yrd. Doç. Dr. Nuh UĞURLU

2003/166

Yumurtaya Verilen Organik İnsektisit Fibrolinin Tavukların Embriyonik ve Kuluçka Sonu Erken Dönem Gelişimi üzerindeki Zararlı Etkilerin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Sadettin ÜNSAL

2003/167

Çarpma Plakalı Şerbet dağıtma makinelerinde bazı yapısal ve işletme öz.dağılım düzğünlüğüne etkisi 

Prof. Dr. Mustafa KONAK

2003/168

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarı Ve Tutumlarına Etkisi

Prof. Dr. Ahmet AFYON

2003/170

Sıvı membranlarda kromat iyonunun transport kinetiğinin incelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Sabri ALPAYDIN

2003/171

Yapı taşı olarak kullanılan bazı kayaçların doku,fiziksel ve mekanik özelliklerinin incelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL

2003/172

Plaka Yükleme Deneyi Uygulamaları Ve Analizleri

Prof. Dr. M. Kemal GÖKAY

2003/173

Kanatlı rasyonlarda kullanılan bazı yem hammaddelerinin yağ asitleri konpo.belirlenmesi

Prof. Dr. Mehmet SEZĞİN

2003/174

Polifonksiyonel polistirenlerin termal analizinin incelenmesi

Prof. Dr. Refika KURBANLI

2003/176

Sumak (Rhus Coriaria L.)Meyvelerinden Oleorezin üretimi Araştırma

Prof. Dr. M. Musa ÖZCAN

2003/177

Konya ili Merkez ilçelerindeki sığır besiciliğine yer veren tarım işletmelerinin ekonomik analizi

Yrd. Doç. Dr. Mihtat DİREK

2003/178

S. Ü. Kampus Alanı Atıksularından Su Mercimeği (Lemna Minor L.) İle Nutrient Giderimi

Prof. Dr. Kemal GÜR

2003/179

Akustik emisyon sinyalleri kullanılarak tornalamada takım kırılmasının eş zamanlı olarak alğılanması

Yrd. Doç. Dr. Hacı SAĞLAM

2003/181

İris deseninin yapay zeka yöntemleri ile tanınması

Prof. Dr. Novruz ALLAHVERDİ

2003/182

Tek Möleküllü Tabakaların Fonksiyonelleştirilmesi ve Uygulamaları

Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ

2003/183

Deneysel biyomekanik uygulamaların diğital fotogrametrik yöntemlerle değ.üzerine bir çalışma

Yrd. Doç. Dr. Engin KOCAMAN

2003/184

Fasulyenin Hasat-Harman Mekanizasyonu ve Geliştirme Olanakları

Prof. Dr. Fikret DEMİR

2003/185

Esnek hesaplama yöntemleri ile otomatik parmak izi tanıma

Prof. Dr. Novruz ALLAHVERDİ

2003/186

Kulu (Konya)-Haymana (Anakara) yöresi volkanik kayaçlarının jeokimyası, petrolojisi ve petrojenezi

Prof. Dr. Hüseyin KURT

2003/187

Toksik Anyon ve Katyonların Kaliksarenler kullanılarak Nanofiltrasyon ve Adsorpsiyon Teknikleriyle Giderilmesi

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

2003/188

Çok sayıda Elektron içeren kuantum nokta yapıların elektronik özelliklerinin incelenmesi

Prof. Dr. Mehmet TOMAK

2003/189

Beyşehir gölündeki total yağ asidi bileşiminin mevsimsel değişiminin belirlenmesi

Prof. Dr. A.AKTÜMSEK

2003/190

Bazı Yaşam Zamanı Dağılımlarının Parametrelerinin Tam Ve Sansürlü Verilere Dayalı  Tahmini

Yrd. Doç. Dr. M. Fedai KAYA

2003/191

Oligostrenlerin fraksiyonunda ayrılması ve farklı molekül ağiılıklı oligostrenlerin modi.kinetiğinin incelenmesi

Prof. Dr. Salih YILDIZ

2003/192

İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Uygulanan Bilgisayar Destekli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Başarı, Tutum Ve Ögrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Renan ŞEKER

2003/193

Piridil grubu taşıyan kaliks aren türevlerinin sentezi ve iyon taşıma özelliklerinin incelenmesi

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

2003/195

Sekiz haftalık eğsersiz programının postüral bozukluklar üzerine etkisi

Yrd. Doç. Dr. Yalçın KAYA

2003/196

Yumurtacı  tavuklarda solunum sistemi lezyonları üzerine patolojik ve mikrobiyolojik incelemeler

Prof. Dr. Hüdaverdi ERER

2003/198

Distraksiyon osteeogenezis ile oluşturulan kemiğin biyomekanik analizi

Doç. Dr. Ercan DURMUŞ

2003/199

Elit haltercilerle sedanterlerin plazma leptin ve çinko düzeylerinin karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Hasan AKKUŞ

2003/200

S. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda 1990-2005 Döneminde Tedavi Gören Hastaların Ortodontik Özelliklerinin ve Tedavi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Zafer SARI

2003/202

Köpeklerde Laparatomi ve Osteotomi Operasyonları Sonrası Oluşan Postoperatif Ağrı ve Tedavisinin Deneysel Olarak Araştırılması

Prof.Dr. Celal İZCİ

2003/203

Periodontal hastalık ve MMP-1 gen polimorfizmi dişeti oluğu sıvısı MMP-1 ve TIMP-1 düzeyleri arasındaki ilişki

Prof. Dr. Nilgün Özlem ALPTEKİN

2003/204

Karma dentiston döneminde modifiye akarilik aparey ile yapılan hızlı ve yarı hızlı üst çene genişletmesinin dentofasiyal yapılar üzerine etkilerinin incelenmesi

Doç. Dr. Zafer SARI

2003/206

Konya Camilerindeki Mahfiller

Prof. Dr. Remzi DURAN

2003/207

Akseki/İlvat Köyleri ve Çevresindeki Geleneksel Türk Evlerinin Mimarı ve Süslemesi

Yrd. Doç. Dr .Osman KUNDURACI

2003/208

Ortaçağ da Konya-Kilistra Kenti Yapıları

Prof. Dr. Haşim KARPUZ

2003/209

Osmanlı Selatin Cami Mihrapları

Prof.Dr. Remzi DURAN

2004/001

Esansiyel Hipetansiyonlu Hastalarda Plazma Nitrik Oksit (No) Düzeyi Ve Nitrik Oksit Sentaz (Nos) Gen Polimorfizminin  Araştırılması

Prof. Dr. İdris MEHMETOĞLU

2004/003

Patellofemoral Ağrı Sendromlu Hastalarda Vastus Medialis Oblikus Kasına Uygulanan Selektif Egzersizin Etkinliğinin Elektromiyografik Değerlendirilmesi

Prof. Dr M. Önder ÖZERBİL

2004/005

Semptomatik Atherosllerotik Kalp Hastalarının Atherosklerotik Plaklarında Chlamydıa Pneumonuae’nın Real-Tıme Pcr Yöntemi İle Tanımlanması

Uzman Dr. Uğur ARSLAN

2004/006

Endotokseminin Enrofloksasinni Farmakokineği Üzerindeki Etkisi

Prof. Dr. Muammer ELMAS

2004/007

Holstein Irkı Nsığırlarda N. Hypolossus’un Dorsal Kök Ganglion’u Üzerinde Morfolojik Araştırmalar

Dr. Sadullah BAHAR

2004/009

Atlarda Tendo Hastalıklarında Ultrasonografik Muayene Yöntemleri

Prof.Dr. Mustafa ARICAN

2004/011

Kolesterol Ve Sıvı Yağ İlave Edilmiş Diyetle Beslenen Ratlarda Vitamin E İlavesinin Antioksidan Ve Plazma Lipid Profiline Etkilerinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Firuze KURTOĞLU

2004/012

Rasyona Farklı Düzeylerde Bor İlavesinin Toklularda Performans İle Bazı Plazma Mineral Ve Metabolitleri Üzerine Etkileri

Doç. Dr. Varol KURTOĞLU

2004/013

Süt İneklerinde BVDV Enfeksiyonunun Seroprevalansının Kan ve Süt Serumlarında ELISA ile Tespiti

Prof.Dr. Sibel YAVRU

2004/014

Ratlarda siklosporin A’ya bağlı dişeti büyümelerinde polipeptid büyüme faktörü reseptörlerinin immunohistokimyasal incelenmesi

Prof. Dr. Nilgün Özlem ALPTEKİN

2004/015

Distraksiyon Osteogenesis İle Tavşan Mandibulasının Uzatılmasından Sonra Masseter Kasındaki Uzun Dönem Değişikliklerinin İncelenmesi

Prof.Dr. Doğan DOLANMAZ

2004/018

Davraz Dağı Ve Çevresinin Vejetasyonu

Prof. Dr. Baki EYCE

2004/019

Hidrosipiridlerin Asidik Ve Bazik Ortamda Epiklorhidrinle Alkilasyon Reaksiyonlarının İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOÇAK

2004/021

Obezlerde Leptin Geni Polimorfizmi Ve Leptin Seviyesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Doç.Dr. Nilsel OKUDAN

2004/024

Sığırlarda Bovine Herpesvirus-1 (BHV-1) Enfeksiyonunun Enzyme – Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Ve Nötralizasyon Testleri İle Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Rüstem DUMAN

2004/027

Karaman İli Elma Bahçelerinde Beslenme Problemleri Ve Çözüm Yolları

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN

2004/030

Yerli Baharat Ekstraktların Model Sistemlerde Antioksidan Etkisinin Belirlenmesi

Yrd.  Doç. Dr. Mehmet AKBULUT

2004/032

Konya’da Botanik Bahçesi Planlama İlkelerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma

Doç.Dr. Serpil ÖNDER

2004/035

Çok verici ve Çok Alıcı antenli haberleşme sisteminin tasarımı ve performans analizi

Dr. Sinan GÜLTEKİN

2004/037

Elmalı Yöresindeki Biyotit Granitodler İle Anklavları İle Çevre Mafik Kay. Jeokimyasal Ve Pet.

Doç. Dr. Hüseyin KURT

2004/039

Türkiye’deki Aylık Verilerinin Ana Bileşenler Analizi

Arş.Gör. Dr. Serdar KALAYCI

2004/040

Gökhüyük (Obruk Gölü)Turizm Planı Bilgi Sistemi Haritacılık Çalışmaları

Yrd. Doç. Dr. Tayfun ÇAY

2004/041

Konya İçme Sularında Fenollerin Araştırılması

Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN

2004/044

Bazı Organik Maddelerle Sulu Çözeltilerden Bakırın Uzxaklaştırılması

Prof.Dr. Erol PEHLİVAN

2004/045

Konya Batısındaki Jeotermal Sahaların Hidrokimyasal Ve İzotopik Yöntemlerle İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. M. Tahir NALBANTÇILAR

2004/046

Selesstit Ve Kalsitin Sodyum Dodesil Sülfat İle Makaslama Flokülasyonu

Doç. Dr. Alper ÖZKAN

2004/047

Karamadazı Plütonunun (Yahyalı,Kayseri) Petrolojisi Ve Jeokimyası

Yrd. Doç. Dr. Kerim KOÇAK

2004/048

Florid içeren fissür örtücülerin klinik başarılarının ve bu materyallerin flordi salım/tekrar yüklenebilme özelliklerinin araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Yağmur ŞENER

2004/049

Kreatin yüklemenin sporcu performansına etkisi

Prof. Dr. Suzan YALÇIN

2004/050

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde Tıbbi Hizmetlerin Kullanımı Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Meryem YAVUZ

2004/051

Hareketli bölümlü protezlerde metal-akrilik rezin bağlanma dayanımı ve kenar sızıntısına metal primerlerin etkisi

Prof. Dr. Bülent KESİM

2004/052

Farklı dentin bağlayıcı sistemlerin süt dişlerindeki antibakteriyel etkinliklerinin değerlendirilmesi

Doç. Dr. Sibel YILDIRIM

2004/053

4-12 yaş akut lenfoblastik lösemli çoçukları ve aileleri hastaları hakkında bilğilendirmenin yaşam kalitesine etkisi

Yrd. Doç. Dr. Şenay ÇETİNKAYA

2004/054

Oyun çoçuklugu dönemi obez çoçugun ve ailelerine beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Şenay ÇETİNKAYA

2004/055

Yapay yaşlandırma işlemlerinin SELF-ETCH adevizlerinin dentine bağlanma dayanımlarına ve bağlanma ara yüzeylerine etkisinin incelenmesi (mikrogerilim, sem, tem çalışması)

Prof. Dr. Sema BELLİ

2004/056

Kalsiyum ve Vitamin D İlavesinin Sporcularda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Mustafa NİZAMLIOĞLU

2004/057

Batın Ameliyatı Yapılan Hastalarda Postoperatif Dönemde Elektrikli Battaniye İle Isıtmanın Yeniden Isınma Süresine Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Alev DRAMALI

2004/058

Tavşanlarda sevoflurane ve isoflurane’in selüler ve humoral immun sisteme ait bazı parametreler (ANAE,Ig G,Ig M) üzerine etkisinin araştırılması

Prof. Dr. Kadircan ÖZKAN

2004/059

Kanserde uyku sorunlarının yaşam kalitesi üzerine etkisi

Prof. Dr. Çiçek FADILOĞLU

2004/060

Bazı İlköğretim Okullarında Beden Egitimi Dersinin Uyğulama Düzeyi

Yrd. Doç. Dr. Metin ŞAHİN

2004/061

Tip 1 ve Tip2 Diyabetes mellitus hastalarda öz etkinlik ve metabolik sonuçlar arasındaki ilişkinin incelenmesi

Prof. Dr. Aynur ESEN

2004/062

Konya ve çevresinde farklı tip ambalajlarda tüketime sunulan tulum peynirlerinin kalite nitelikleri

Prof. Dr. Yusuf DOĞRUER

2004/063

Türkiyede Uluslar arası Spor Organisazyonları Düzenleyen Federasyonların karşılaştıkları Problemler

Prof. Dr. Yusuf DOĞRUER

2004/064

Ögrenme ve Ögretme stilleri üzerine bir çalışma

Prof. Dr. Yaşar BAYKUL

2004/065

Konya  ovası topraklarında bitkiye yarayışlı bor miktarının belirlenmesinde kul.en uygun metodun seçimi

Prof. Dr. Sait GEZĞİN

2004/066

Bazı aromatik aminealkol.sentezi ve izomerlerin incelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Nejdet ŞEN

2004/067

Ejektörlü soğutma sisteminin performansının deneysel incelenmesi

Yrd. Doç. Dr.Rafet YAPICI

2004/068

Asenkron motorlarda sincap kafes arızalarının stator akımı analizi ile teşhisi

Yrd. Doç. Dr. Osman BİLĞİN

2004/069

Düzenli eğsersiz yapan sporcularıda ve sedanter bireylerde gliserol takviyesinin plazma renin ve aldesteron düz.ve bazı hematolojik par.üzerine etkisi

Prof. Dr. Ercan KESKİN

2004/070

Konya ve çevresinde bulunan su kaynaklarındaki doğal radyosyonun incelenmesi

Prof. Dr. M.Emin AYDIN

2004/071

Sters-dayanıklılık modellerinde bazı dağılımlar için sistem güvenilirliğinin tahmini

Yrd. Doç. Dr. M. Fedai KAYA

2004/072

Alaaddin keykubat kampusü hafif raylı ulaşım sistemi uygulama projesi ve değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. O.Nuri ÇELİK

2004/073

İnfrared termografi yoluyla metal yorulmasının gerçek zamanda analizi

Prof. Dr. Şirzat KAHRAMANLI

2004/074

Yakut ve Safir sitelerinin güvenlik tahkiklerinin yapılması ve güçlendirme projesinin hazırlanması

Yrd. Doç. Dr. Rifat SEZER

2004/075

Doğanhisar-Hüyük (Konya)Arasının Jeolojisi

Yrd. Doç. Dr. Rahmi AKSOY

2004/076

Kolonları Basınç Kırılması Gösteren Sünek Olmayan Betonarme Çerçevelerin Dış Perde Duvar Uygulaması İle Güçlendirilmesi

Prof. Dr. M. Yaşar KALTAKÇI

2004/077

Türkiye’deki bazı yer altı kömür ocaklarında kazı makinelerinin performanslarının araştırılması ve kayaç özellikleri ile ilişkilendirilmesi 

Yrd. Doç. Dr. İhsan ÖZKAN

2004/078

Kinematik modelde kalman filtreleme yöntemi ile deformasyon analizi

Yrd. Doç. Dr. Bayram TURĞUT

2004/079

Çiğ ve Pastörüze Sütten İşlenen Mihaliç Peynirlerinin Kimyasal Bileşimi ve olgunlaşma Sırasındaki Mikrobiyal Florasındaki Değişiminin Belirlenmesi

Prof. Dr. Nihat AKIN

2004/080

Adaptif filtreleme ile akustik yankı iptali

Yrd. Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

2004/081

Kimyasal ve biyoteknolojik Yöntemlerle Kiral Yapıların Sentezleri

Doç. Dr. Abdülkadir SIRIT

2004/082

Bazı polisakkaritlerin schiff bazlarının sentezlenmesi ve metal komplekslerinin tayini

Prof. Dr. H.ismet UÇAN

2004/083

LPG dönüşümü yapılmışbir motorun soğukta ilk hareketini kolaylaştırıcı sis.tasarımı ve imalatı

Yrd. Doç. Dr. Hakan IŞIK

2004/084

Bazı radikallerde con.interac.yöntemiyle fiziksel paramet.hesaplanması

Prof. Dr. Hüseyin YÜKSEL

2004/085

Hareketli Yatak Biyofilm Reaktörde Çeşitli Orğanik ve Hidrolik Yüklerin Atıksu Arıtma verimine Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Bilgehan NAS

2004/086

Kestel (Kadınhanı- Konya) Ormanlarının Miksomisetleri

Yrd.Doç.Dr. Gıyasettin KAŞIK

2004/087

Karapınar İlçesi ve Yakın çevresi Peyzaj Özelliklerinin Ekoturizm Kullanımları Yönünden Değerlerdirilmesi Üzerine bir araştırma

Yrd. Doç. Dr. Serpil ÖNDER

2004/088

Kalkopirit konsanter.sülfirik asitli ortamda potasyum dikromat etkisinde liç şartlarının belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Salih AYDOĞAN

2004/089

Televizyon reklamlarında mizahın kullanımı

Doç. Dr. Aytekin CAN

2004/090

Reklam Düşüncesinde Türk Geleneksel İmgelerin Belirlenmesi ve Türk Televizyon kanallarında yayınlanan Reklamlarda Kullanımı

Prof. Dr. H. İbrahim GÜRCAN

2004/092

Beta-endorfinin kan glukoz düzeylerine etkileri

Prof. Dr. Nuri BAŞPINAR

2004/093

Pinealektomize Ratlarda Akut Yüzme Egzersizinin Plazma Laktat Ve Glikojen Düzeylerine Etkisi

Yrd.  Doç. Dr. Burhan ÇUMRALIGİL

2004/094

Diabetli Hastalarda Na/K+Atpaz Enzimi Gen Polimorfizminin Araştırılması

Prof. Dr. Mehmet GÜRBİLEK

2004/099

İnsan Alt Çenesinde Meydana Gelen Kırıkların Miniplakalarla Stabilizasyonu Ve Meydana Gelen Gerilmelerin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüsnü KORKMAZ

2004/100

Katı Atık Deponi Alanlarının Yer Seçiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Uygulaması: Çumra İlçesi (Konya)

Yrd.  Doç. Dr. Tayfun ÇAY

2004/101

1/25000 Ölçekli Haritaların Otomatik Sayısallaştırılması Ve Vektörizasyonu İle Mekansal Veri Kazanımı

Arş.Gör.Dr. Hakan KARABÖRK

2004/102

Beyşehir Gölü Su Kalitesinin İzlenmesinde Ve Değerlendirilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama Tekniği Uygulaması

Arş.Gör.Dr. Hakan KARABÖRK

2004/103

Farklı Yüzey Bitirme İşlemlerinin Dört Farklı Estetik Restoratif Materyalin Yüzey Pürüzlülüğü Ve Bakteri Adezyonuna Etkisi

Prof.Dr. Filiz AYKENT

2004/105

Mandibular orta hat genişletmesinin  sonlu elemanlar yöntemi ile değerlendirilmesi

Prof.Dr. F. Ayhan BAŞÇİFTCİ

2004/107

Fermente Türk Sucuğuında Helicobacter Pylori'nin Canlı Kalma Süresinin Araştırılması

Doç.Dr. Ahmet GÜNER

2004/108

Fare Ve Koyunlarda Ginsenğ İnaktif Biavalan Salmonella Typhimurium Aşılarının Etkinliği

Yrd.  Doç. Dr. H. Hüseyin HADİMLİ

2004/110

Kekliklerde Ebevyhn Yaşının Yumurta Ve Kuluçka Verim Özelliklerinin Etkisi

Doç. Dr. Kemal KIRIKÇI

2004/111

Culicoides (Diptera. Ceratopogonidac)Larva Ve Papaların Vertikal Dağılımları

Arş.  Gör. Uğur USLU

2004/112

Culicoides Türlerinin Üreme Yerleri Üzerine Araştırmalar

Arş.  Gör.  Dr. Uğur USLU

2004/113

Koyun Ve Keçilerde Mavi Dil Enfeksi. Enzyme Linked İmmu. Assay Ve Serum Nötr. Testi İle Serolojik Olarak Araş.

Dr. Oya BULUT

2004/114

Sütçü İneklerde Kan Ve Süt Serumunda Enzootik Bovine Leukosis (EBL) Enzyme-Linked Immunosorbent Assay İle Serolojik Olarak Araştırılması

Prof.Dr. Feridun ÖZTÜRK

2004/115

Konya İlinde Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri İle Üniversite Arasındaki İlişki Ve İşbirliği Düzeyinin Belirlenmesi Ve Geliştirme Olanakları

Yrd.  Doç. Dr. Yusuf ÇELİK

2004/116

Değişik Yaşlardaki Broiler Damızlıklarında Elde Edilen Yumurtalarda, İnkübasyon Plato Ve Pip Dönemlerinde Farklı Nem Uygulamalarının Kuluçka Sonuçları Ve Çıkış Sonrası Üç Haftalık Besi Performansına Etkileri

Doç. Dr. İskender YILDIRIM

2004/117

Bilgisayar Destekli Turizm Eğitimi

Öğr.  Gör.  Dr. Mete SEZGİN

2004/118

Tabakalı Kompozit Malzemelerin Darbe Davranışı

Yrd.  Doç. Dr. Mesut UYANER

2004/119

Yabancı Turistlerin Türk Mutfağını Tanıma, Yararlanma Ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKMAN

2004/119

Tavşanlarda Serebral İskemide Deksmedetomidinin Biyokimyasal ve Flow Sitometrik Paremetrelere olan Etkileri

Doç.Dr. Aybars TAVLAN

2004/120

Fraksiyonlaşma Metoduyla Düşük Molekül Ağırlıklı Polistirenlerin Eldesi Ve Kimyasal Reaksiyonlarda Etkinliklerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Refika KURBANLI

2004/121

Konya Bölgesinin Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Faruk KÖSE

2004/122

Tavşanlarda Septik Peritonit Tedavisinde Antioksidan Ajanların Kullanımının Etkileri 

 Yrd.  Doç. Dr. M. Ertuğrul KAFALI

2004/123

Farklı Ekolojik Bölgelere Ait Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Genotiplerinin Melez Populasyonlarında Seleksiyon Islahı

Prof. Dr. Ali TOPAL

2004/125

Türkiyedeki Üniversitelerde Örgenim Gören Görme Engelli Ve Bedensel Engelli Örgencilerin Karşılaştıkları Psiko-Sosyal Ve Akademik Sorunlarının Analizi

Yrd. Doç. Dr. Hakan SARI

2004/126

Öğretmenlik Mesleğine Yeni Atanan Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Hakan SARI

2004/129

Ybacuo Süperiletkenlerinde Sıcaklığın Atomik Parametrelere Etkisinin Ve Cooper Çiftlerine Elektron Katkısının Araştırılması

Doç.Dr.Oğuz DOĞAN

2004/130

Selçuk Üniversitesi Kampus Alanında Sayısal İmza Uygulaması

Prof. Dr. Ahmet ARSLAN

2004/131

Bir Ve Birden Fazla Küre Etrafındaki Akış Yapısının Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçme Yöntemiyle İncelenmesi

DOç.Dr. Muammer ÖZGÖREN

2004/132

Konya Şartlarında Mısır Bitkisinin su-verim ilişkilerinin belirlenmesi

Doç. Dr. Ramazan TOPAK

2004/133

Sıcak stresinin ekzentrik egzersizin neden olduğu kas hasarına etkisi

Prof. Dr. Haydar A. DEMİREL

2004/135

Metal Desteksiz Seramik Materyalleri İle Farklı Rezin Simanlar Arasındaki Bağlanma Dayanımı Üzerine Termal  Siklusun Etkisi

Prof. Dr. Bülent KESİM

2004/136

Düşük Sıcaklığın Pimpla Turionellae L. (Hymenoptera : Ichneumonidae ) Nın Konak İçindeki Gelişimine , Yumurta Verimine Ve Yağ Asidi Bileşimine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Z. Ülya NURULLAHOĞLU

2004/138

İntraabdominal Testislerin Fowler – Stephens Yöntemi İle Yapılan Cerrahi Tedavisinden Sonra Gelişen Testis Atrofisinin Önlemede Melatonin Ve Steroidin Etkisinin Araştırılması

Prof. Dr. Adnan ABASIYANIK

2004/139

Kotsal Kartilaj Rezeksiyonu Yapılan Tavşanlarda Toraks Duvar Gelişiminin Morfometrik Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Olgun Kadir ARIBAŞ

2004/140

Ortondositlerde Mavi Işıktan Kay. Renk Görme Bozukluklarının Ve Renk Kontrast Hassasiyeti Ki Değişiklikler

Prof. Dr. Kemal GÜNDÜZ

2004/142

Deneysel Tıp Araştırma Ve Uygulama Merkezindeki Araştırmalarda Kullanılan Deney Hayvanlarının Sağlıkları İle Kafes Kalitesi Ve Sayısı Arasındaki İlişki

Yrd. Doç. Dr. Hulagu BARIŞKANER

2004/143

Kolonları Çekme Kırılması Gösteren Sünek Olmayan Betonarme Çerçevelerin Dış Perde Duvar Uygulaması İle Güçlendirilmesi

Prof. Dr. M. Yaşar KALTAKÇI

2004/145

Görüntü İşleme Labarotuvarı Tasarımı Ve Genel Amaçlı Görüntü İşleme Kütüphanelerinin Hazırlanması

Yrd.  Doç. Dr. Ali ERDİ

2004/146

Selçuk Üniversitesi Akademik Personelin Araştırma Yeteneğinin Artırılması Ve Akademik Performanslarının Ölçülmesi İçin  Wireless Teknoloji İle Kampus Network Une Dahil Edilmeleri

Yrd.  Doç. Dr. Ali ERDİ

2004/147

Selçuk Kapsamında Uzaktan Eğitim Uygulanması

Doç. Dr. Ahmet ARSLAN

2004/148

Akıllı Sınıf Projesi

Arş. Gör. Dr. Gürol ÖNAL

2004/149

a-Hidroksi Ketonların Redüktif Aminasyonları

Doç.Dr. Abdulkadir SIRIT

2004/150

Bazı Kaliks(6) Aren Türevlerinin Sentezi ve Kiral Katalizör Olarak Kullanılması

Prof.Dr. Mustafa YILMAZ

2004/152

Monolayerlerin Tio2 Film Üzerine Hazırlanması Ve Karakterizasyonu

Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ

05101001

Poli (benzazol) türevlerinin sentezi ve bazı fizikomekanik özelliklerinin incelenmesi

Prof. Dr. İbrahim KARATAŞ

05101002

Selestit –Kalsit karışımlarına selestitin seçimli makaslama flokülasyonu

Doç. Dr. Alper ÖZKAN

05101003

Cep telefonu ışımasının kullanıcı yönünde ekranlama yöntemiyle zayıflatılması

Yrd. Doç. Dr. Ercan YALDIZ

05101004

Akış enjeksiyon-katı faz ekstraksiyon sistemi ile bazı metal iyonlarının tayin edilmesi

Prof. Dr. Hüseyin KARA

05101005

Kitosanın schiff bazı türevlerinin sentezi ve metal komplekslerinin incelenmesi

Prof. Dr. H.İsmet UÇAN

05101006

s-Triazin bileşiklerinin polimerik ve monomerik schiff bazlarının sentezi ve komplekslerinin incelenmesi

Prof. Dr. İsmet UÇAN

05101007

Kaliks[4]arenlerin homokiral amit türevlerinin sentezi ve enantiyomerlerin tanınmasında kullanıması

Prof. Dr. Abdülkadir SIRIT

05101008

Biyolojik ortamlardaki bazı eser elementlerin fluorometrik yöntemle tayini

Prof. Dr. Salih YILDIZ

05101009

Yeni vic-dioksimlerin sentezi ve metal komplek.elde edilmesi

Doç. Dr. Emine ÖZCAN

05101010

Ortaöğretimde çoklu zeka kuramının elektrik konularını öğrenme sürecine etkisi

Doç. Dr. Oguz DOĞAN

05101011

Siklodekstrin bazlı polimerlerin sentezi ve bazı aminoksit ile azo boyar mad.katı faz ekts.kullanılması

Prof. Dr. Mehmet SEZGİN

05101012

Kimyasal  olarak modifiye edilmiş adsorbanlar kullanarak ağır metal iyonlarının adsorpsiyonu

Yrd. Doç. Dr. Şükrü DURSUN

05101013

Bazı geçiş metal iyonlarının sıvı/sıvı arayüzden tiyosemikarbazon yardımlı trafnferlerinin voltametrik metotla incelenmesi

Prof. Dr. Tevfik ATALAY

05101014

Düşük Maliy